Urząd Miasta Brzeziny

https://www.bip.brzeziny.pl/brz/burmistrz-miasta/zarzadzenia-burmistrza/2004-rok/2812,2004.html
30.05.2024, 03:02

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA – 2004r.

 

 

Zarządzenie Nr 1 z dnia 02.01.2004r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

Zarządzenie Nr 2 z dnia 05.01.2004r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Tuwima w Brzezinach.

 

Zarządzenie Nr 3 z dnia 07.01.2004r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na oddanie w najem nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Sienkiewicza 16.

 

Zarządzenie Nr 4 z dnia 08.01.2004r. w sprawie wprowadzenia zmian w „Instrukcji”                      w sprawie obiegu dokumentów finansowo – księgowych i ewidencji środków rzeczowych                  w  Urzędzie Miasta Brzeziny.

 

Zarządzenie Nr 5 z dnia 14.01.2004r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Roboty remontowe w budynkach Urzędu Miasta Brzeziny przy ul. Sienkiewicza 11 i 16.

 

Zarządzenie Nr 6 z dnia 14.01.2004r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Brzeziny na lata 2004 – 2007.

 

Zarządzenie Nr 7 z dnia 16.01.2004r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Zarządzenie Nr 8 z dnia 16.01.2004r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Zarządzenie Nr 9 z dnia 26.01.2004r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Zarządzenie Nr 10 z dnia 2.02.2004r. w sprawie powołania dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliana Tuwima w Brzezinach.

 

Zarządzenie Nr 11 z dnia 11.02.2004r. w sprawie  wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres do 3 lat nieruchomości gruntowych o powierzchni               26 050 m2 stanowiącej część działki nr.216 położonej przy ul. Sejmu Wielkiego  oraz ogłoszenia wykazu i powołania Komisji Przetargowej.

 

Zarządzenie Nr 12 z dnia 13.02.2004r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości oraz innego zobowiązania pieniężnego na 2004r.

 

Zarządzenie Nr 13 z dnia 16.02.2004r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie projektu na budowę dróg wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną w ulicach Kulczyńskiego, Berlinga, Mrockiej i Kilińskiego                           w Brzezinach.

 

Zarządzenie Nr 13A z dnia 16.02.2004r. w sprawie wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres do 3 lat nieruchomości rolnej położonej w obrębie trzecim miasta Brzeziny oznaczonej jako działka nr 656 i powołania Komisji Przetargowej.

 

Zarządzenie Nr 14 z dnia 18.02.2004r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonywanie remontów i konserwacji na drogach gminnych w mieście Brzeziny.

 

Zarządzenie Nr 15 z dnia 18.02.2004r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Konserwację dróg nieulepszonych w mieście Brzeziny.

 

Zarządzenie Nr 16 z dnia 19.02.2004r. w sprawie odwołania i powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania                        o udzielenie zamówienia publicznego na: Roboty remontowe w budynkach Urzędu Miasta Brzeziny przy ul. Sienkiewicza Nr 11 i Nr 16.

 

Zarządzenie Nr 17 z dnia 23.02.2004r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wymianę stolarki pierwszego piętra budynku przy ul. Sienkiewicza Nr 11 w Brzezinach.

 

Zarządzenie Nr 18 z dnia24.02.2004r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza.

 

Zarządzenie Nr 19 z dnia 26.02.2004r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Remont schodów w Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzezinach.

 

Zarządzenie Nr 20 z dnia 26.02.2004r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie konserwacji, remontów i utrzymywanie zieleni miejskiej w Brzezinach.

 

Zarządzenie Nr 21 z dnia 26.02.2004r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Bankową obsługę budżetu Gminy Miasto Brzeziny i jednostek organizacyjnych Gminy.

 

Zarządzenie Nr 22 z dnia 27.02.2004r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zamiatanie jezdni ulic na terenie miasta Brzeziny.

 

Zarządzenie Nr 23 z dnia 27.02.2004r. w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego w Brzezinach.

 

Zarządzenie Nr 24 z dnia 01.03.2004r. w sprawie procedury kontroli jednostek organizacyjnych miasta Brzeziny.

 

Zarządzenie Nr 25 z dnia 01.03.2004r. w sprawie odwołania i powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania                          o udzielenie zamówienia publicznego na: Wymianę stolarki pierwszego piętra budynku przy ul. Sienkiewicza nr 11 w Brzezinach.

 

Zarządzenie Nr 26 z dnia 01.03.2004r. w sprawie odwołania i powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania                          o udzielenie zamówienia publicznego na: Remont schodów w Szkole Podstawowej Nr 1                               w Brzezinach.

 

Zarządzenie Nr 27 z dnia 09.03.2004r. w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej.

 

Zarządzenie Nr 28 z dnia 10.03.2004r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na rok 2004.

 

Zarządzenie Nr 29 z dnia 11.03.2004r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej.

 

Zarządzenie Nr 30 z dnia 15.03.2004r. w sprawie odwołania i powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania                            o udzielenie zamówienia publicznego na: Bankową obsługę budżetu Gminy Miasto Brzeziny                i jednostek organizacyjnych Gminy.

 

Zarządzenie Nr 31 z dnia 15.03.2004r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów.

 

Zarządzenie Nr 32 z dnia 15.03.2004r. w sprawie ustalenia cen biletów i karnetów uprawniających do korzystania z usług Międzyszkolnej Krytej Pływalni w Brzezinach.

 

Zarządzenie Nr 33 z dnia 25.03.2004r. w sprawie  powołania w Urzędzie Miasta Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, zwanej dalej „Komisją przetargową” na: Termomodernizację budynku  Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzezinach                    – etap II remontu dachu z dociepleniem budynku głównego i TUR.

 

Zarządzenie Nr 34 z dnia  06.04.2004r. w sprawie odwołania i powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania                           o udzielenie zamówienia publicznego na: Wymianę stolarki I piętra budynku przy                           ul. Sienkiewicza 11 w Brzezinach.

 

Zarządzenie Nr 35 z dnia 14.04.2004r. w sprawie odwołania i powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania                                 o udzielenie zamówienia publicznego na: Roboty remontowe w budynkach Urzędu Miasta Brzeziny przy ul. Sienkiewicza Nr 11 i 16.

 

Zarządzenie Nr 36 z dnia 14.04.2004r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2004r.

 

Zarządzenie Nr 37 z dnia 19.04.2004r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2004r.

 

Zarządzenie Nr 38 z dnia 19.04.2004r. w sprawie  powołania Komisji ds. likwidacji pieczęci w Urzędzie Miasta Brzeziny.

 

Zarządzenie Nr 39 z dnia 19.04.2004r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, zwanej dalej „ Komisją przetargową” na: Termomodernizację budynku Gimnazjum w Brzezinach przy                               ul. Boh. Warszawy Nr 4 – etap III.

 

Zarządzenie Nr 40 z dnia 22.04.2004r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń rodzinnych.

 

Zarządzenie Nr 41 z dnia 22.04.2004r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej.

 

Zarządzenie Nr 42 z dnia 29.04.2004r. w sprawie zaniechania podwyższania czynszu dzierżawnego w roku 2004.

 

Zarządzenie Nr 43 z dnia 29.04.2004r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia , zwanej dalej „Komisją przetargową” na : Przebudowę ulicy Głowackiego na odcinku od ulicy Lasockich do ulicy Modrzewskiego w Brzezinach i budowę kanalizacji deszczowej.

 

Zarządzenie Nr 44 z dnia 29.04.2004r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zwanej dalej „Komisją przetargową” na :Zakup kompaktora na miejskie składowisko  odpadów komunalnych w Brzezinach.

 

Zarządzenie Nr 45 z dnia 05.05.2004r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

Zarządzenie Nr 46 z dnia 05.05.2004r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2004r. w zakresie dochodów i wydatków określonych w uchwale Rady Miasta Brzeziny Nr XX/43/04 z dnia 28.04.2004r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2004.

 

Zarządzenie Nr 47 z dnia 10.05.2004r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2004rok.

 

Zarządzenie Nr 48 z dnia 11.05.2004r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2004rok.

 

Zarządzenie Nr 49 z dnia 20.05.2004r. w sprawie wprowadzenia zmian w „Instrukcji” w sprawie obiegu dokumentów finansowo-księgowych i ewidencji środków rzeczowych w Urzędzie Miasta Brzeziny.

 

Zarządzenie Nr 50 z dnia 20.05.2004r. zmieniające Zarządzenie Nr 47 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10.05.2004r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2004 rok.

 

Zarządzenie Nr 51 z dnia 21.05.2004r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

 

Zarządzenie Nr 52 z dnia 25.05.2004r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

Zarządzenie Nr 53 z dnia 28.05.2004r. w sprawie upoważnienia do podpisu spisów wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004r.

 

Zarządzenie Nr 54 z dnia 01.06.2004r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Miasto Brzeziny na rok 2004 w zakresie wydatków określonych w uchwale Rady Miasta Brzeziny Nr XXI/52/04 z dnia 26.05.2004r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2004 rok.

 

Zarządzenie Nr 55 z dnia 01.06.2004r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2004r.

 

Zarządzenie Nr 56 z dnia 03.06.2004r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Brzeziny na lata 2004 – 2006 .

 

Zarządzenie Nr 57 z dnia 07.06.2004r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta .

Zarządzenie Nr 58 z dnia 09.06.2004r.  w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2004r.

 

Zarządzenie Nr 59 z dnia 22.06.2004r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na : „ Wykonanie projektu na termomodernizację Przedszkola Nr 3 w Brzezinach przy ul. Moniuszki Nr 14 ” .

 

Zarządzenie Nr 60 z dnia 22.06.2004r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na : Wykonanie projektu na termomodernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach przy ul. Św. Anny Nr 36”.

 

Zarządzenie Nr 61 z dnia 28.06.2004r. w sprawie ustalenia cen biletów i karnetów uprawniających do korzystania z usług Międzyszkolnej Krytej Pływalni w Brzezinach”.

 

Zarządzenie Nr 62 z dnia 29.06.2004r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2004r. w zakresie dochodów i wydatków określonych w uchwale Rady Miasta Brzeziny Nr XXIII/72/04 z dnia 28.06.2004r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2004r”.

 

Zarządzenie Nr 63 z dnia 30.06.2004r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2004r.

 

Zarządzenie Nr 64 z dnia 05.07.2004r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na: Budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Konopnickiej i Orzeszkowej .

 

Zarządzenie Nr 65 z dnia 06.07.2004r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu  nieruchomości gruntowych położonych w Brzezinach przy ulicach Kilińskiego i Małachowskiego.

Zarządzenie Nr 66 z dnia 09.07.2004r. w sprawie ustalenia cen biletów i karnetów uprawniających do korzystania z usług Międzyszkolnej Krytej Pływalni w Brzezinach.

 

Zarządzenie Nr 67 z dnia 15.07.2004r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na: Przeprowadzenie modernizacji w kwaterze Grobów Wojennych Żołnierzy WP poległych w II wojnie światowej płożonej na cmentarzu Rzymsko-Katolickim w Brzezinach przy ul. Kościuszki.

 

Zarządzenie Nr 68 z dnia 16.07.2004r. w sprawie oddania w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres do 3 lat nieruchomości zabudowanej o pow.60m2 stanowiącej część działki nr 2511/3, położonej przy ul .Lasockich 2/10 oraz  ogłoszenia wykazu i powołania Komisji Przetargowej .

 

Zarządzenie Nr 69 z dnia 16.07.2004r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2004rok.

 

Zarządzenie Nr 70 z dnia 16.07.2004r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Zarządzenie Nr 71 z dnia 16.07.2004r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Zarządzenie Nr 72 z dnia 19.07.2004r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

 

Zarządzenie Nr 73 z dnia 19.07.2004r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

 

Zarządzenie Nr 74 z dnia 19.07.2004r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa .

 

Zarządzenie Nr 75 z dnia 19.07.2004r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa .

 

Zarządzenie Nr 76 z dnia 19.07.2005r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa .

 

Zarządzenie Nr 77 z dnia 19.07.2004r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

 

Zarządzenie Nr 78 z dnia 19.07.2004r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

 

Zarządzenie Nr 79 z dnia 19.07.2004r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

 

Zarządzenie Nr 80 z dnia 19.07.2004r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

 

Zarządzenie Nr 81 z dnia 19.07.2004r. w sprawie upoważnienia do wydawania zaświadczeń w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej .

 

Zarządzenie Nr 82 z dnia 19.07.2004r.  w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych.

 

Zarządzenie Nr 83 z dnia 21.07.2004r. w sprawie powołania komisji do dokonywania podziału dokumentacji wyborczej na archiwalną i niearchiwalną .

 

Zarządzenie Nr 84 z dnia 23.07.2004r. w sprawie wykonania koncepcji rozdziału sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej dla  miasta Brzeziny.

 

Zaradzenie Nr 85 z dnia 03.08.2004r. w sprawie upoważnienia do wydawania dowodów osobistych i zaświadczeń  w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

 

Zarządzenie Nr 86 z dnia 03.08.2004r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na: Wykonanie remontów i konserwacji na drogach gminnych w mieście Brzeziny.

 

Zarządzenie Nr 87 z dnia 03.08.2004r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2004rok.

 

Zarządzenie Nr 88 z dnia 17.08.2004r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową ”na : Zakup sprzętu komputerowego, modernizacja sieci komputerowej.

 

Zarządzenie Nr 89 z dnia 23.08.2004r. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych.

 

Zarządzenie Nr 90 z dnia 23.08.2004r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na: Remont nawierzchni asfaltowej ulicy 1-go Maja w Brzezinach.

 

Zarządzenie Nr 91 z dnia 23.08.2004r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ,zwanej dalej „ Komisją  przetargową” na : Wykonanie prac pielęgnacyjnych starodzrewu , wymiana drzewostanu wraz z wprowadzeniem nasadzeń uzupełniających w parku miejskim w Brzezinach .

 

Zarządzenie Nr 92 z dnia 24.08.2004r. w sprawie rozbudowy Jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Urzędu Miasta Brzeziny.

 

Zarządzenie Nr 93 z dnia 24.08.2004r. w sprawie  powołania komisji likwidacyjnej.

 

Zarządzenie Nr 94 z dnia 24.08.2004r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2004rok.

 

Zarządzenie Nr 95 z dnia 31.08.2004r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2004r. w zakresie dochodów i wydatków określonych w uchwale Rady Miasta Brzeziny XXIV/90/04 z dnia 27.08.2004r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2004r.

 

Zarządzenie Nr 96 z dnia 01.09.2004r. w sprawie ustalenia cen biletów i karnetów uprawniających do korzystania z usług Międzyszkolnej Krytej Pływalni w Brzezinach.

 

Zarządzenie Nr 97 z dnia 01.09.2004r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2004r.

Zarządzenie Nr 98 z dnia 10.09.2004r. w sprawie ustalenia cen biletów i karnetów  uprawniających do korzystania z usług Międzyszkolnej Krytej Pływalni w Brzezinach.

 

Zarządzenie Nr 99 z dnia 10.09.2004r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania wniosków o środki z Unii Europejskiej.

 

Zarządzenie Nr 100 z dnia 10.09.2004r. w sprawie wprowadzenia zmian w Instrukcji w sprawie obiegu dokumentów finansowo-księgowych i ewidencji środków rzeczowych w Urzędzie Miasta Brzeziny.

 

Zarządzenie Nr 101 z dnia 20.09.2004r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2004r. w zakresie dochodów i wydatków określonych w uchwale Rady Miasta Brzeziny XXV/102/04 z dnia 16.09.2004r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2004rok.

 

Zarządzenie Nr 102 z dnia 29.09.2004r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2004rok.

 

Zarządzenie Nr 103 z dnia 29.09.2004r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

Zarządzenie Nr 104 z dnia 30.09.2004r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Brzeziny.

 

Zrządzenie Nr 105 z dnia 04.10.2004r. w sprawie obniżenia wywoławczej wysokości czynszu w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w najem nieruchomości  zabudowanej  pow. 60 m2 stanowiącej część działki nr 2511/3, położonej przy ul .Lasockich 2/10.

 

Zarządzenie Nr 106 z dnia 05.10.2004r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na: Opróżnianie koszy ulicznych z terenu miasta Brzeziny”.

 

Zarządzenie Nr 107 z dnia 05.10.2004r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na: Rozbudowę parkingu przy Urzędzie Miasta Brzeziny”.

 

Zarządzenie Nr 108 z dnia 05.10.2004r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na: Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi Gminy Miasto Brzeziny”.

 

Zarządzenie Nr 109 z dnia 05.10.2004r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na: Świadczenie usług w zakresie zimowego  utrzymania dróg w mieście Brzeziny”.

 

Zarządzenie Nr 110 z dnia 05.10.2004r. w sprawie odwołania i powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie koncepcji rozdziału sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej dla miasta Brzeziny .

 

Zarządzenie Nr 111 z dnia 05.10.2004r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2004 rok.

 

Zarządzenie Nr 112 z dnia 1.10.2004r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2004 rok.

 

Zarządzenie Nr 113 z dnia 11.10.2004r. w sprawie zmiany składu Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zakup sprzętu komputerowego, modernizacja sieci komputerowej .

 

Zarządzenie Nr 114 z dnia 11.10.2004r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2004 rok.

 

Zarządzenie Nr 115 z dnia 28.10.2004r. w sprawie instrukcji w sprawie ewidencji i poboru podatków i opłat .

 

Zarządzenie Nr 116 z dnia 02.11.2004r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2004rok w zakresie dochodów i wydatków określonych w uchwale Rady Miasta Brzeziny XXVI/110/04 z dnia 26 października 2004r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2004 rok.

 

Zarządzenie Nr 117 z dnia  02.11.2004r.  w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na: Zakup oprogramowania do obsługi prawnej – Vademecum Księgowego” .

 

Zarządzenie Nr 118 z dnia 02.11.2004r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2004 rok.

 

Zarządzenie Nr 119 z dnia 10.11.2004r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na: Konserwację oświetlenia ulicznego w mieście Brzeziny.

 

Zarządzenie Nr 120 z dnia 10.11.2004r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na: Drukowanie  Tygodnika Samorządowego”.

 

Zarządzenie Nr 121 z dnia 10.11.2004r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na : Zakup z dostawą kostki betonowej dla potrzeb miasta Brzeziny.

 

Zarządzenie Nr 122 z dnia 18.11.2004r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

Zarządzenie Nr 123 z dnia 22.11.2004r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

Zarządzenie Nr 124 z dnia 25.11.2004r. w sprawie powołania komisji do wydzielenia z dokumentacji Archiwum Urzędu Miasta Brzeziny dokumentacji niearchiwalnej .

Zarządzenie Nr 125 z dnia 25.11.2004r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na: Modernizację : instalacji automatyki i sterowania wentylacji basenu , instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wentylacji hali basenowej w obiekcie Międzyszkolnej Krytej Pływalni w Brzezinach przy ul. Kulczyńskiego .

 

Zarządzenie Nr 126 z dnia 30.11.2004r. w sprawie zmian budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2004 rok.

 

Zarządzenie Nr 127 z dnia 01.12.2004r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2004 rok w zakresie dochodów i wydatków określonych w uchwale Rady Miasta Brzeziny XXVII/127/04 z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2004 rok.

 

Zarządzenie Nr 128 z dnia 06.12.2004r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na : Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami remontowo-budowlanymi, konserwacyjnymi wykonywanymi na obiektach budowlanych i drogach .

 

Zarządzenie Nr 129 z dnia 06.12.2004r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na: Zakup materiałów biurowych dla Urzędu Miasta Brzeziny .

 

Zarządzenie Nr 130 z dnia 07.12.2004r. w sprawie powołania komisji upoważnionej do negocjacji ceny zakupu gruntów .

 

Zarządzenie Nr 131 z dnia 07.12.2004r.  w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2005r.

 

Zarządzenie Nr 132 z dnia 07.12.2004r. w sprawie utworzenia Funduszu Nagród .

 

Zarządzenie Nr 133 z dnia 08.12.2004r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „Komisją przetargową” na: Budowa oświetlenia ulicznego w Brzezinach w ul. Dąbrowskiego od ulicy Sienkiewicza do ulicy Okrzei .

 

Zarządzenie Nr 134 z dnia 10.12.2004r. w sprawie odwołania i powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny członka Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizację: Instalacji automatyki i sterowania wentylacji  basenu, instalacji centralnego ogrzewania , instalacji wentylacji hali basenowej w obiekcie  Międzyszkolnej Krytej Pływalni w Brzezinach przy ul. Kulczyńskiego .

 

Zarządzenie Nr 135 z dnia 10.12.2004r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2004 rok.

 

Zarządzenie Nr 136 z dnia 14.12.2004r w sprawie powołania zakładowej komisji inwentaryzacyjnej.

 

Zarządzenie  Nr 137 z dnia 14.12.2004r.w sprawie powołania zespołu spisowego.

 

Zarządzenie Nr 138 z dnia 14.12.2004r. w sprawie powołania zespołu spisowego.

 

Zarządzenie Nr 139 z dnia 27.12.2004r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2004rok.

 

Zarządzenie Nr 140 z dnia 29.12.2004r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Brzeziny.

 

Zarządzenie Nr 141 z dnia 29.12.2004r. w sprawie zmian w Regulaminie pracy Urzędu Miasta Brzeziny.

 

Zarządzenie Nr 142 z dnia 31.12.2004r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Miasto Brzeziny na 2004rok w zakresie dochodów i wydatków określonych w uchwale Nr XXVIII/134/04 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 grudnia 2004roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2004rok.

 

Zarządzenie Nr 143 z dnia 31.12.2004r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na 2004 rok.

 

Zarządzenie Nr 144 z dnia 31.12.2004r. w sprawie zmian w instrukcji dotyczącej szczegółowych zasad i sposobu przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych .

 

 

Metadane

Data publikacji : 31.08.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony