Urząd Miasta Brzeziny

Wykaz zarządzeń 2015 rok

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA BRZEZINY – 2015r.

Zarządzenie Nr 1 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 stycznia 2014r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 2 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Przebudowa zatoki autobusowej w ul. Głowackiego w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 3 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 4 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015r. zadania publicznego Miasta Brzeziny w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 5 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015r. zadań publicznych Miasta Brzeziny przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

 

Zarządzenie Nr 6 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie powoływania i zasad działania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w drugim otwartym konkursie ofert na realizację w 2015r. zadań publicznych Miasta Brzeziny przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

 

Zarządzenie Nr 7 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie powoływania i zasad działania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w drugim otwartym konkursie ofert na realizację w 2015r. zadania publicznego Miasta Brzeziny w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 8 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 stycznia 2015r.  w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 9 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia cen i opłat za roboty z zakresu gospodarki komunalnej wykonywane przez Spółdzielnię Socjalną Communal Service w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 10 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na rok 2015,

 

Zarządzenie Nr 11 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Miasta brzeziny z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 13 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2015r.,

 

Zarządzenie Nr 14 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2015r. do Zarządzenia Nr 13/2015 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 stycznia 2015r.,

 

Zarządzenie Nr 15 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie zmiany „Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Brzeziny” ,

 

Zarządzenie Nr 16 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia  2 lutego 2015r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: „Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla miasta Brzeziny oraz podległych obiektów i infrastruktury” ,

 

Zarządzenie Nr 17 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Zakup z dostawą sprzętu multimedialnego niezbędnego do prowadzenia zajęć z dziećmi w ramach projektu: Pewny start,

 

Zarządzenie Nr 18 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie nieuznania celowości realizacji zadania pod nazwą: „Finansowe wspieranie rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny – Szkolenie młodzieży w zakresie tańca sportowego, przygotowujące do Mistrzostw Polski oraz międzynarodowego turnieju tanecznego w Blackpool” , zawartego w ofercie Tanecznego Klubu Sportowego „TKS STEP Dance” ,

 

Zarządzenie Nr 19 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie zmian budżetu Miasta Brzeziny na 2015r.,

 

Zarządzenie Nr 20 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2015r. do Zarządzenia Nr 19/2015 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 9 lutego 2015r.,

 

Zarządzenie Nr 21 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie zmiany „Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Brzeziny” ,

 

Zarządzenie Nr 22 Burmistrz Miasta Brzeziny z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Modernizacja zestawów komputerowych będących w posiadaniu Zamawiającego, zakupionych w ramach projektu „Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Brzeziny” ,

 

Zarządzenie Nr 23 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2511/6, położonej w Brzezinach przy ul. Modrzewskiego,

 

Zarządzenie Nr 24 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie przeprowadzenia z urzędu podziału nieruchomości,

 

Zarządzenie Nr 25 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie przeprowadzenia z urzędu podziału nieruchomości,

 

Zarządzenie Nr 26 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2015r.,

 

Zarządzenie Nr 27 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2015r. do Uchwały Nr V/30/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 26 lutego 2015r.,

 

Zarządzenie Nr 28 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Brzeziny na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, kryzysu i w czasie wojny,

 

Zarządzenie Nr 29 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczenie obwieszczeń wyborczych i plakatów,

 

Zarządzenie Nr 30 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 marca 2015r. w sprawie ustalenia zakresu oraz ceny za wykonanie zadań własnych Miasta Brzeziny z zakresu gospodarki komunalnej, przez Spółdzielnię Socjalną Communal Service w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 31 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż działki nr 2908 położonej w Brzezinach przy ul. Żeromskiego 15, obniżenia ceny i powołania komisji do przeprowadzenia rokowań,

 

Zarządzenie Nr 32 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 5 marca 2015r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015r. zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

 

Zarządzenie Nr 33 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 5 marca 2015r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015r. zadania publicznego Miasta Brzeziny w zakresie finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 34 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 5 marca 2015r. w sprawie zmiany „Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Brzeziny” ,

 

Zarządzenie Nr  35 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 17 marca 2015r. w sprawie zmian  budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2015r.,

 

Zarządzenie Nr 36 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 17 marca 2015r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2015r. do Zarządzenia Nr 35/2015 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 17 marca 2015r.,

 

Zarządzenie Nr 37 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 23 marca 2015r. uchylające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad postępowania w związku z nabywaniem praw do emerytury przez pracowników Urzędu Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 38 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 marca 2015r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2015r. do Uchwały Nr VI/35/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 26 marca 2015r.,

 

Zarządzenie Nr 39 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2015-2020,

 

Zarządzenie Nr 40 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 marca 2015r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Dożywotnie zapewnienie opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt z terenu miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 41 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2015r.,

 

Zarządzenie Nr 42 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 marca 2015r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2015r. do Zarządzenia Nr 41/2015 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 marca 2015r.,

 

Zarządzenie Nr 43 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 marca 2015r.  w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Przebudowa ciągu dróg w ulicach Tulipanowa, Zawilcowa, Daliowa, Konwaliowa, Różana w Brzezinach w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa komfortu życia w obszarach największej aktywności społecznej w mieście Brzeziny – Etap II” ,

 

Zarządzenie Nr 44 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 marca 2015r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 45 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 marca 2015r. w sprawie odwołania Pełnomocnika Burmistrza do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi,

 

Zarządzenie Nr 46 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 47  Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 marca 2015r. w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza ds. Uzależnień,

 

Zarządzenie Nr 48 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 marca 2015r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 49 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie miasta Brzeziny na 2015r.,

 

Zarządzenie Nr 50 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 marca 2015r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2015r. do Zarządzenia Nr 49/2015 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 marca 2015r.,

 

 

Zarządzenie Nr 51 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 kwietnia 2015r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Rozbiórka budynków gospodarczych i zagospodarowanie terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa ponadpokoleniowego budynku wielorodzinnego komunalnego na terenach rewitalizowanych w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 52 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 kwietnia 2015r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Przebudowa infrastruktury drogowej w ul. Przechodniej w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 53 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 9 kwietnia 2015r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Przebudowa ciągu dróg gminnych: Nr 121249E – ul. Skłodowskiej-Curie i Nr 121254E – ul. Kilińskiego w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 54 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 9 kwietnia 2015r. w sprawie organizacji systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w mieście Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 55 Burmistrza miasta Brzeziny z dnia 9 kwietnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Społecznej Rady Seniorów Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 56 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 14 kwietnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków społecznej Rady Seniorów Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 57 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych,

 

Zarządzenie Nr 58 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na niedzielę 10 maja 2015r.,

 

Zarządzenie Nr 59 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3376, położonej w Brzezinach przy ul. Stryjkowskiego,

 

Zarządzenie Nr 60 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2015r. do Uchwały Nr VIII/49/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 kwietnia 2015r.,

 

Zarządzenie Nr 61 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia cen i opłat za roboty z zakresu gospodarki komunalnej wykonywane przez Spółdzielnię Socjalną Communal Service w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 62 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2015r.,

 

Zarządzenie Nr 63 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

 

Zarządzenie Nr 64 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2015r.,

 

Zarządzenie Nr 65 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2015r. do Zarządzenia Nr 64/2015 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 kwietnia 2015r.,

 

Zarządzenie Nr 66 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Zakup z dostawą sprzętu komputerowego w ramach projektu: „Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 67 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w 2015r.,

 

Zarządzenie nr 68 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2015r. do Zarządzenia Nr 67/2015 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 kwietnia 2015r.,

 

Zarządzenie Nr 69 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie powołania Komisji do spraw ustalania szkód i szacowania strat w mieniu komunalnym stanowiącym własność Miasta Brzeziny, powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terenie miasta Brzeziny w dniu 28 kwietnia 2015r.,

 

Zarządzenie Nr 70 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie powołania komisji ds. szacowania strat osób poszkodowanych wskutek intensywnych opadów deszczu,

 

Zarządzenie Nr 71 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 maja 2015r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2015r.,

 

Zarządzenie Nr 72 Burmistrza Miasta Brzeziny  z dnia 4 maja 2015r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2015r. do Zarządzenia Nr 71/2015 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 maja 2015r.,

 

Zarządzenie Nr 73 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 maja 2015r. w sprawie odwołania członka z Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Brzezinach powołanej do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na niedzielę 10 maja 2015r.,

 

Zarządzenie Nr 74 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w „Zasadach (polityce) rachunkowości Miasta Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 75 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 maja 2015r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2015r.,

 

Zarządzenie Nr 76 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 maja 2015r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2015r. do zarządzenia Nr 75/2015r. Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 maja 2015r.

 

Zarządzenie Nr 77 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2015r.,

 

Zarządzenie Nt 78 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 maja 2015r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2015r.,

 

Zarządzenie Nr 79 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 maja 2015r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2015r.

 

Zarządzenie Nr 80 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 maja 2015r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Brzeziny w okresie od 1 maja 2015r. do 31 sierpnia 2015r.,

 

Zarządzenie Nr 81 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 maja 2015r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2015r. do Uchwały Nr X/56/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 maja 2015r.,

 

Zarządzenie Nr 82 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 maja 2015r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargowa” na: Innowacje w zróżnicowanych rozwiązaniach fotowoltaicznych w mieście Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 83 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Dożywotnie zapewnienie opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt z terenu miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 84 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg stanowiących własność oraz będących w zarządzie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 85 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie  zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2015r.,

 

Zarządzenie Nr 86 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2015r. do Zarządzenia Nr 84/2015 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 czerwca 2015r.,

 

Zarządzenie Nr 87 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2015r.,

 

Zarządzenie Nr 88 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2015r. do Zarządzenia Nr 87/2015 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 czerwca 2015r.

 

Zarządzenie Nr 89 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 90 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 91 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2015r.,

 

Zarządzenie Nr 92 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2015r. do Uchwały nr XI/63/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 25 czerwca 2015r.,

 

Zarządzenie Nr 93 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie powołania w Urzędzie miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisja przetargową” na: Miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 94 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla p. Katarzyny Rosiak nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

 

Zarządzenie Nr 95 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla p. Iwony Jankowskiej nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

 

Zarządzenie Nr 96 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla p. Macieja Janasa nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

 

Zarządzenie Nr 97 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2015r.,

 

Zarządzenie Nr 98 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2015r. do Zarządzenia Nr 97/2015 Burmistrza Miasta brzeziny z dnia 30 czerwca 2015r.,

 

Zarządzenie Nr 99 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach – za 2014r.,

 

Zarządzenie Nr 100 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych samorządowej instytucji kultury – Muzeum Regionalnego w Brzezinach – za 2014r.,

 

Zarządzenie Nr 101 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych samorządowej instytucji kultury – Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach – za 2014r.,

 

Zarządzenie Nr 102 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie powołania komisji do wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej zdeponowanej w Archiwum Urzędu Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 103 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2015-2020,

 

Zarządzenie Nr 104 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia  1 lipca 2015r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Zagospodarowanie placu przy ul. Przechodniej (utworzenie placu zabaw),

 

Zarządzenie Nr 105 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Remont drogi gminnej Nr 121254E w ul. Kilińskiego w Brzezinach w km 0+044-0+339 wraz z remontem przepustu w km 0+232,

 

Zarządzenie Nr 106 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2015r.,

 

Zarządzenie Nr 107 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 lipca 2015r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2015r. do Zarządzenie Nr 106/2015 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 lipca 2015r.,

 

Zarządzenie Nr 108 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 lipca 2015r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń oraz plakatów referendalnych,

 

Zarządzenie Nr 109 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 lipca 2015r. w sprawie powołania w Urzędzie miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Dożywotnie zapewnienie opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt, zwierzętom odławianym na bieżąco z terenu miasta Brzezin,

 

Zarządzenie Nr 110 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2015r.,

 

Zarządzenie Nr 111 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2015r.,

 

Zarządzenie Nr 112 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2015r. do Zarządzenia Nr 111/2015 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 lipca 2015r.,

 

Zarządzenie Nr 113 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie ustalenia cen i opłat za roboty z zakresu gospodarki komunalnej wykonywane przez Spółdzielnię Socjalną Communal Service w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 114 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2015r. do uchwały Nr XII/72/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 lipca 2015r.,

 

Zarządzenie Nr 115 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2015-2020,

 

Zarządzenie Nr 116 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych,

 

Anulowany nr Zarządzenia  117  

 

Zarządzenie Nr 118 z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie ustanowienia operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.,

 

Zarządzenie Nr 119 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie powołania i zasad działania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w drugim otwartym konkursie ofert na realizację w 2015r. zadań publicznych Miasta Brzeziny przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

 

Zarządzenie Nr 120 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie powoływania i zasad działania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w drugim otwartym konkursie ofert na realizację w 2015r. zadania publicznego Miasta Brzeziny w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 121 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację w 2015r. zadań publicznych Miasta Brzeziny przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

 

Zarządzenie Nr 122 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację w 2015r. zadania publicznego Miasta Brzeziny w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 123 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego wyznaczonych na niedzielę 6 września 2015r.,

 

Zarządzenie Nr 124 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2015r. w Urzędzie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 125 Burmistrza  Miasta Brzeziny z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta brzeziny na 2015r.,

 

Zarządzenie Nr 126 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2015r. do Zarządzenia Nr 125/2015 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 sierpnia 2015r.,

 

Zarządzenie Nr 127 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Dożywotnie zapewnienie opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt, zwierzętom odławianym na bieżąco z terenu miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 128 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Brzeziny w okresie od 1 września 2015r. do 31 grudnia 2015r.,

 

Zarządzenie Nr 129 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację w 2015r. zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

 

Zarządzenie Nr 130 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację w 2015r. zadania publicznego Miasta Brzeziny w zakresie finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 131 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2015r. do uchwały Nr XIII/77/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 sierpnia 2015r.,

 

Zarządzenie Nr 132 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych suszą na terenie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 133 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie odwołania dyrektora Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 134 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie powołania dyrektora Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 135 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia wzorów wniosków o przyznanie świadczenia pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 136 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 września 2015r. w sprawie zmiany składu Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 9 w Brzezinach powołanej do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego wyznaczonego na niedzielę 6 września 2015r.,

 

Zarządzenie Nr 137 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 września 2015r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na:

Zadanie nr 1 – „Zakup serwera na potrzeby Urzędu Miasta Brzeziny”,

Zadanie nr 2 – „Zakup sprzętu komputerowego, sieciowego i akcesoriów na potrzeby Urzędu Miasta Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 138 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 września 2015r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 139 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 września 2015r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny  na 2015r.,

 

Zarządzenie Nr 140 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 września 2015r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2015r. do Zarządzenia Nr 139/2015 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 września 2015r.,

 

Zarządzenie Nr 141 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 września 2015r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczenie obwieszczeń wyborczych i plakatów,

 

Zarządzenie Nr 142 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 14 września 2015r. w sprawie powołania komisji do dokonania podziału dokumentacji wyborczej z wyborów Prezydenta RP na archiwalną i niearchiwalną,

 

Zarządzenie Nr 143 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 września 2015r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Modernizacja zestawów komputerowych będących w posiadaniu Zamawiającego, zakupionych w ramach projektu dla osób 50+ w Brzezinach” ,

 

Zarządzenie Nr 144 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2015r. do Uchwały Nr XV/92/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 września 2015r.,

 

Zarządzenie Nr 145 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 września 2015r.w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2015r.,

 

Zarządzenie Nr 146 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 września 2015r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2015r. do zarządzenia Nr 145/2015 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 września 2015r.,

 

Zarządzenie Nr 147 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 września 2015r.  w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Remont kanału deszczowego na odcinku o łącznej długości 700 mb. w m. Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 148 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 września 2015r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Dożywotnie zapewnienie opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt, zwierzętom odławianym na bieżąco terenu miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 149 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2015r.,

 

Zarządzenie Nr 149a Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 września 2015r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2015r. do Zarządzenia Nr 149/2015 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 września 2015r.,

 

Zarządzenie Nr 150 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 października 2015r. w sprawie ustanowienia operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.,

 

Zarządzenie Nr 151 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 5 października 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na niedzielę 25 października 2015r.,

 

Zarządzenie Nr 152 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 października 2015r. w sprawie wszczęcia procedury mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora kultury pod nazwą Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 153 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 października 2015r. w sprawie powołania i trybu pracy Komisji do przeprowadzenia procedury mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 154 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 października 2015r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 155 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2015r.,

 

Zarządzenie Nr 156 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 października 2015r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przeprowadzenia pisemnego przetargu na wybór agenta emisji obligacji komunalnych Miasta Brzeziny zwanej dalej „komisją przetargową” ,

 

Zarządzenie Nr 157 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 października 2015r. w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Lasockich, oznaczonej jako działki nr 2417/3 i 2417/4,

 

Zarządzenie Nr 158 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 13 października 2015r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2015r.,

 

Zarządzenie Nr 159 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 13 października 2015r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2015r. do Zarządzenia Nr 158/2015 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 13 października 2015r.,

 

Zarządzenie Nr 160 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 14 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2015r.,

 

Zarządzenie Nr 161 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 14 października 2015r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2015r. do Zarządzenia Nr 160/2015 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 14 października 2015r.,

 

Zarządzenie Nr 162 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 października 2015r. w sprawie konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016” oraz w sprawie zadań publicznych realizowanych w ramach tworzenia warunków w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 163 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 października 2015r. w sprawie zmiany składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Brzezinach powołanej do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na niedzielę 25 października 2015r.,

 

Zarządzenie Nr 164 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 października 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2566/48, położonej w Brzezinach przy ul. Głowackiego,

 

Zarządzenie Nr 165 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 października 2015r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości, położonej w Brzezinach przy ul. Łódzkiej składającej się z działek nr 1189/3 i 1189/5,

 

Zarządzenie Nr 166 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 października 2015r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2015r.,

 

Zarządzenie Nr 167 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 października 2015r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2015r. do Zarządzenia Nr 166/2015 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 października 2015r.,

 

Zarządzenie Nr 168 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 października 2015r. w sprawie przeprowadzenia z urzędu podziału nieruchomości,

 

Zarządzenie Nr 169 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 października 2015r. w sprawie określenia stawek czynszu w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 170 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 października 2015r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2015r.,

 

Zarządzenie Nr 171 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 października 2015r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2015r. do Zrządzenia Nr 170/2015 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 października 2015r.,

 

Zarządzenie Nr 172 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 października 2015r.  w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i ustalenia wzoru wniosku o wynajem lokalu,

 

Zarządzenie Nr 173 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 października 2015r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu konkursu wyboru najemców w nowo wybudowanych budynkach stanowiących własność  Miasta Brzeziny” ,

 

Zarządzenie Nr 174 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 października 2015r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2015r. do Uchwały Nr XVI/102/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 października 2015r.,

 

Zarządzenie Ne 175 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2015r.,

 

Zarządzenie Nr 176 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 października 2015r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2015r. do Zarządzenia Nr 175/2015 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 października 2015r.,

 

Zarządzenie Nr 177  Szefa Obrony Cywilnej Miasta Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 października 2015r. w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej środków trwałych, sprzętu, ,materiałów i wyposażenia magazynowego Obrony Cywilnej oraz powołania Miejskiej Komisji Inwentaryzacyjnej sprzętu, materiałów i wyposażenia Obrony Cywilnej,

 

Zarządzenie Nr 178 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej, określenia zasad pracy i sposobu likwidacji,

 

Zarządzenie Nr 179 Burmistrza Miasta Brzeziny  z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Burmistrza,

 

Zarządzenie Nr 180 Burmistrza Miasta Brzeziny  z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Burmistrza,

 

Zarządzenie Nr 181 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego,

 

Zarządzenie Nr 182 Burmistrzem Miasta Brzeziny z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2015r.,

 

Zarządzenie Nr 183 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2015r. do Zarządzenia Nr 182/2015 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 listopada 2015r.,

 

Zarządzenie Nr 184 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia16 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2015r.,

 

Zarządzenie Nr 185 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla p. Małgorzaty Sikory nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

 

Zarządzenie Nr 186 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla p. Justyny Hemnzlik –Szczepaniak nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień  nauczyciela mianowanego,

 

Zarządzenie nr 187 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na : Konserwacja oświetlenia ulicznego w mieście Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 188 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków miasta brzeziny i jednostek organizacyjnych,

 

Zarządzenie Nr 189 Burmistrza Miasta Brzeziny w sprawie zmiany „Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Brzeziny” ,

 

Zarządzenie Nr 190 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2015rok do Uchwały Nr XVIII/109/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 26 listopada 2015r.,

 

Zarządzenie Nr 191 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie powołania w Urzędzie miasta brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z terenu Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 192 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Świadczenie usług pocztowych na przesyłki o masie wagowej do 50g oraz powyżej 50g w obrocie krajowym i zagranicznym w 2016 roku dla Urzędu Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 193 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie odwołania dyrektora Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 194 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie powołania dyrektora Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 195 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza do zawarcia w imieniu Miasta Brzeziny umów najmu lokali mieszkalnych położonych w Brzezinach przy ul. Świętej Anny 35 A,

Zarządzenie Nr 196 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia  1 grudnia 2015r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Miasta Brzeziny oraz podległych obiektów i infrastruktury,

 

Zarządzenie Nr 197 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia  1 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2015r.,

 

Zarządzenie Nr 198 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia  1 grudnia 2015r. w sprawie  szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2015rok do Zarządzenia Nr 197/2015 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 grudnia 2015r.,

 

Zarządzenie Nr 199 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia  3 grudnia 2015r. w sprawie  zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2015r.,

 

Zarządzenie Nr 200 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia  3 grudnia 2015r. w sprawie  szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2015r. do Zarządzenia Nr 199/2015 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 3 grudnia 2015r.,

 

Zarządzenie Nr 201 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia  3 grudnia 2015r. w sprawie  powołania Komisji do odbioru zadania pn.: „Remont drogi gminnej Nr 121254E w ul. Kilińskiego w Brzezinach w km 0+044-0+339 wraz z remontem przepustu w km 0+232,

 

Zarządzenie Nr 202 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia  3 grudnia 2015r. w sprawie  przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej,

 

Zarządzenie Nr 203 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia  4 grudnia 2015r. w sprawie  ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, poniesionych przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolach prowadzonych przez Miasto brzeziny oraz specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane,

 

Zarządzenie Nr 204 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia  7 grudnia 2015r. w sprawie  powołania miejskiej komisji do spraw podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Brzeziny w roku 2015,

 

Zarządzenie Nr 205 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia  7 grudnia 2015r. w sprawie  powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Dożywotnie zapewnienie opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt, zwierzętom odławianym na bieżąco z terenu miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 206 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia  7 grudnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego,

 

Zarządzenie Nr 207 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 grudnia 2015r. rozpatrzenia uwag złożonych do publicznego wglądu projektu zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny dla jedenastu obszarów położonych na terenie miasta wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wykonaną w ramach strategicznej oceny  oddziaływania na środowisko,

 

Zarządzenie Nr 208 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie zmiany „Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie miasta Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 209 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 grudnia 2015r.w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2015r. w Urzędzie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 210 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 grudnia 2015r.w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2015r.,

 

Zarządzenie Nr 211 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 grudnia 2015r.w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2015r. do Zarządzenia Nr 210/2015 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 grudnia 2015r.,

 

Zarządzenie Nr 212 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 grudnia 2015r.w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2015r.,

 

Zarządzenie Nr 213 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 grudnia 2015r.w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Brzeziny w okresie od 1 stycznia 2016r. do 30 kwietnia 2016r.

 

Zarządzenie Nr 214 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 grudnia 2015r.w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2015r. do Uchwały Nr XIX/118/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 21 grudnia 2015r.,

 

Zarządzenie Nr 215 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 grudnia 2015r.w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Muzeum Regionalnego w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 216 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 grudnia 2015r.w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 217 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 grudnia 2015r.w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Burmistrza,

 

Zarządzenie Nr 218 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 grudnia 2015r.w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Burmistrza,

 

Zarządzenie Nr 219 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2015r.,

 

Zarządzenie Nr 220 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2015r. do Zarządzenia Nr 219/2015 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 grudnia 2015r.,

 

Zarządzenie Nr 221 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 222 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zmiany „Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Brzeziny” ,

 

Zarządzenie Nr 223 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie nadania regulaminu Dziennego Domu Pobytu dla Osób starszych w Brzezinach Senior-WIGOR,

 

Zarządzenie Nr 224 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2015r.,

 

Zarządzenie Nr 225 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2015r. do Zarządzenia Nr 224/2015 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 grudnia 2015r.

 

Zarządzenie Nr 226 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie upoważnienia do ściągnięcia należności od dłużnika alimentacyjnego wraz z odsetkami w drodze egzekucji sądowej,

 

Zarządzenie Nr 227 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wykonania obowiązków organu właściwego wierzyciela,

 

Zarządzenie Nr 228 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30.12.2015r. w sprawie ustalenia cen i opłat za roboty z zakresu gospodarki komunalnej wykonywane przez Spółdzielnię Socjalną Communal Service w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 229 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro,

 

Zarządzenie Nr 230 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie zmiany „Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Brzeziny” ,

 

Zarządzenie Nr 231 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miasta Brzeziny,

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 28.01.2015
Data modyfikacji : 28.01.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Cywińska Barbara
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry