Urząd Miasta Brzeziny

Wykaz zarządzeń -2018 rok

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA BRZEZINY - 2018r.

 

Zarządzenie Nr 1 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia  2 stycznia 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 2 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 stycznia 2018r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro,

 

Zarządzenie Nr 3 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 2 stycznia 2018r. w sprawie planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na rok 2018,

 

Zarządzenie Nr 4 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia  8 stycznia 2018r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 5 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia  8 stycznia 2018r. w sprawie zmian w „Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miasta Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 6 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia  8 stycznia 2018r. sprawie wprowadzenia „Zasad polityki rachunkowości Miasta Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 7 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia  8 stycznia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie 4 miasta Brzeziny przy ul. Wojska Polskiego,

 

Zarządzenie Nr 8 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia  8 stycznia 2018r.w sprawie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie 3 miasta Brzeziny przy ul. Wojska Polskiego,

 

Zarządzenie Nr 9 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2018r. do Uchwały Nr XLVIII/346/2018 Rady Miasta Brzeziny z dnia 25 stycznia 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 10 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018r. zadań publicznych Miasta Brzeziny przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

 

Zarządzenie Nr 11 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie powoływania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2018r. zadań publicznych Miasta Brzeziny przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

 

Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018r. zadania publicznego Miasta Brzeziny w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 13 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2018r. zadania publicznego Miasta Brzeziny w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 14 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie zmiany „Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 15 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego i składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Brzeziny w roku szkolnym 2018/2019,

 

Zarządzenie Nr 16 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 17 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2018r. do Zarządzenia Nr 16/2018 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 stycznia 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 18 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia  30 stycznia 2018r. w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Brzeziny w roku szkolnym 2018/2019,

 

Zarządzenie Nr 19 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 20 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2018r. do Zarządzenia Nr 19/2018 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 stycznia 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 21 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 lutego 2018r. w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 22 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 lutego 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w „Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 23 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 lutego 2018r. w sprawie przeprowadzenia z urzędu podziału nieruchomości oznaczonej jako działka nr 599/15

 

Zarządzenie nr 24 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 13 lutego 2018r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego poprzedzającego ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

 

Zarządzenie nr 25 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2018r. do Uchwały Nr XLIX/355/2018 Rady Miasta Brzeziny z dnia 22 lutego 2018r.,

 

Zarządzenie nr 26 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie nr 27 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia  26 lutego 2018r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2018r.,

 

Zarządzenie nr 28 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 lutego 2018r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2018r. do Zarządzenia Nr 27/2018 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 lutego 2018r.,

 

Zarządzenie nr 29 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2018-2010,

 

Zarządzenie nr 30 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2018r.,

 

Zarządzenie nr 31 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie nr 32 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 9 marca 2018r.  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018r. zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku pub licznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

 

Zarządzenie nr 33 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 9 marca 2018r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018r. zadania publicznego w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie nr 34 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 9 marca 2018r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2018r.,

 

Zarządzenie nr 35 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 9 marca 2018r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2018r. do Zarządzenia Nr 34/2018 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 9 marca 2018r.,

 

Zarządzenie nr 36 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia14 marca 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie nr 37 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia z dnia14 marca 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie nr 38 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia z dnia14 marca 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 39 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 marca 2018r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 40 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 marca 2018r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2018r. do Zarządzenia Nr 39/2018 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 marca 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 41 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 marca 2018r. w sprawie przeprowadzenia z urzędu podziału nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2965,

 

Zarządzenie Nr 42 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 marca 2018r. w sprawie powołania komisji do dokonania podziału dokumentacji z wyborów uzupełniających do organów samorządu terytorialnego zdeponowanej w Archiwum Urzędu Miasta Brzeziny na archiwalną i niearchiwalną,

 

Zarządzenie Nr 43 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 marca 2018r. w sprawie określenia na rok szkolny 2018/2019 terminu składania przez rodziców wniosków o przeniesienie do klasy IV Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 44 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 marca 2018r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2018r. do Uchwały Nr L/361/2018 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 marca 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 45 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 marca 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2018-2021,

 

Zarządzenie Nr 46 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 47 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 9 kwietnia 2018r. w sprawie powołania w Urzędzie miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 48 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 kwietnia 2018r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,

 

Zarządzenie Nr 49 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 kwietnia 2018r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 50 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 kwietnia 2018r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2018r. do Zarządzenia Nr 49/2018 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 kwietnia 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 51 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 kwietnia 2018r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Remont instalacji wod-kan. i instalacji elektrycznej w Przedszkolu nr 3 w Brzezinach przy ul. Moniuszki 15,

 

Zarządzenie Nr 52 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 kwietnia 2018r. komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach”,

 

Zarządzenie Nr 53 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Brzeziny w okresie od 01 maja 2018r. do 31 sierpnia 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 54 Burmistrza Miasta Brzeziny  z dnia 26 kwietnia 2018r.w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej w Brzezinach – Etap II”,

 

Zarządzenie Nr 55 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2018r. do Uchwały Nr LI/30/2018 Rady Miasta brzeziny z dnia 26 kwietnia 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 56 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 57 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 kwietnia 2018r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2018r. do Zarządzenia Nr 56/2018 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 kwietnia 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 58 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 maja 2018r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 59 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 maja 2018r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2018r. do Zarządzenia Nr 58/2018 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 maja 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 60 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 maja 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 61 Burmistrza Miasta Brzeziny  z dnia 17 maja 2018r. w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 62 Burmistrza Miasta Brzeziny  z dnia 17 maja 2018r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2018r do Zarządzenia Nr 61/2018 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 17 maja 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 63 Burmistrza Miasta Brzeziny  z dnia  17 maja 2018r. w sprawie powołania Komisji do spraw ustalania szkód mi szacowania strat w mieniu komunalnym stanowiącym własność Miasta Brzeziny, powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terenie miasta Brzeziny w dniu 17 maja 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 64 Burmistrza Miasta Brzeziny  z dnia 21 maja 2018r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 65 Burmistrza Miasta Brzeziny  z dnia 21 maja 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w „Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 66 Burmistrza Miasta Brzeziny  z dnia z dnia 24 maja 2018r. w sprawie  obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości oznaczonej jako działki nr 599/22 i 599/23, położonej w Brzezinach przy ul. Kosynierów,

 

Zarządzenie Nr 67 Burmistrza Miasta Brzeziny  z dnia 24 maja 2018r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 68 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 24 maja 2018r. w sprawie wprowadzenia „Polityki Ochrony Danych Osobowych” w Urzędzie miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 69 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2018r. do Uchwały Nr  LII/374/2018 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 maja 2018r.

 

Zarządzenie Nr 70 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 czerwca 2018r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia  konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 3 w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 71 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 czerwca 2018r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 72 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2469/1, położonej w obrębie 8 miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 73 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 599/23, położonej w obrębie 8 miasta Brzeziny przy ul. Kosynierów,

 

Zarządzenie Nr 74 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach – za 2017r.,

 

Zarządzenie Nr 75 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych samorządowej instytucji kultury – Muzeum Regionalnego w Brzezinach – za 2017r.,

 

Zarządzenie Nr 76 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych samorządowej instytucji kultury – Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach – za 2017r.,

 

Zarządzenie Nr 77 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 czerwca 2018r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 78 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 czerwca 2018r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2018r. do Zarządzenia Nr 77/2018 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 czerwca 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 79 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 80 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Marzeny Gilewicz nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

 

Zarządzenie Nr 81 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Doroty Lepczyńskiej nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,

 

Zarządzenie Nr 82 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 8 miasta Brzeziny przy ul. Wojska Polskiego z obniżoną ceną wywoławczą,

 

Zarządzenie Nr 83 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie 3 miasta Brzeziny przy ul. Wojska Polskiego z obniżoną ceną wywoławczą,

 

Zarządzenie Nr 84 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie 4 miasta Brzeziny przy ul. Wojska Polskiego z obniżoną ceną wywoławczą,

 

Zarządzenie Nr 85 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 czerwca 2018r.w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2018r. do Uchwały Nr LIII/382/2018 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 czerwca 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 86 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2018 – 2021,

 

Zarządzenie Nr 87 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 88 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2018r. do Zarządzenia Nr 87/2018 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 czerwca 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 89 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 90 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2018r. do Zarządzenia Nr 89/2018 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 czerwca 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 91 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych suszą na terenie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 92 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 lipca 2018r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,

 

Zarządzenie Nr 93 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 lipca 2018r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Otwarte Strefy Aktywności „OSA” przy ul. Konstytucji 3-go Maja w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 94 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 lipca 2018r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargowa” na Rozbudowę infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 95 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 5 lipca 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w „Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 96 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 lipca 2018r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 97 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 lipca 2018r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2018r. do Zarządzenia Nr 96/2018 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 lipca 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 98 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 13 lipca 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018r. zadań publicznych Miasta Brzeziny przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzielenie  dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

 

Zarządzenie Nr 99 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 13 lipca 2018r. w sprawie powoływania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2018r. zadań publicznych Miasta Brzeziny przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

 

Zarządzenie Nr 100 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 13 lipca 2018r. w sprawie upoważnienia kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach, do prowadzenia postępowań  w sprawie świadczenia dobry start,

 

Zarządzenie Nr 101 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 13 lipca 2018r. w sprawie upoważnienia zastępcy kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach, do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start,

 

Zarządzenie Nr 102 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 19 lipca 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 103 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 19 lipca 2018r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 104 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie powołania komisji i przeprowadzenia konkursu na dzierżawę pomieszczeń kuchennych z wyposażeniem w Przedszkolu nr 1, Przedszkolu nr 3, Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 3 na prowadzenie żywienia dzieci w Przedszkolu nr 1, Przedszkolu nr 3 i uczniów w Szkole Podstawowej 1, Szkole Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej nr 3 dla których organem prowadzącym jest Miasto Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 105 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 lipca 2018r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 106 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 lipca 2018r. w sprawie szczegółowego0 planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2018r. do Zarządzenia N r 105/2018 Burmistrza Miasta Brzeziny  z dnia 30 lipca 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 107 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 3 sierpnia 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Brzeziny przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie powierzenia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,

 

Zarządzenie Nr 108 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 sierpnia 2018r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018r. zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

 

Zarządzenie Nr 109 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 sierpnia 2018r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 110 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 sierpnia 2018r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2018r. do Zarządzenia Nr 109/2018 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 sierpnia 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 111 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 9 sierpnia 2018r. w sprawie powołania komisji i przeprowadzenia konkursu na dzierżawę pomieszczeń kuchennych z wyposażeniem w Przedszkolu nr 1, Przedszkolu nr 3, Szkole Podstawowej
nr 1, Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 3 na  prowadzenie żywienia dzieci w Przedszkolu nr 1, Przedszkolu nr 3 i uczniów w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej nr 3, dla których organem prowadzącym jest Miasto Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 112 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 sierpnia 2018r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2018r. do Uchwały Nr LIV/396/2018 Rady Miasta Brzeziny z dnia 10 sierpnia 2018r.

 

Zarządzenie Nr 113 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 sierpnia 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 114 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 sierpnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 115 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 sierpnia 2018r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczenie obwieszczeń wyborczych i plakatów,

 

Zarządzenie N 116 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 sierpnia 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Brzeziny w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji”,

 

Zarządzenie Nr 117 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 24 sierpnia 2018r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 3 w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 118 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 119 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2018r. do Zarządzenia Nr 118/2018 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 28 sierpnia 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 120 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 121 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Brzeziny w okresie od 1 września 2018r. do 31 grudnia 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 122 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30.08.2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Miasta Brzeziny przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie powierzenia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji,

 

Zarządzenie Nr 123 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanym dalej „komisją przetargową” na: Przebudowa drogi i skrzyżowania ulic Bohaterów Warszawy i Konstytucji 3-go Maja,

 

Zarządzenie Nr 124 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Przebudowa drogi gminnej Nr 121004 E – Kopernika w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 125 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Przebudowa drogi w ul. Żeromskiego w Brzezinach

 

Zarządzenie Nr 126 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Wymiana stolarki drzwiowej – drzwi frontowych w budynku Urzędu Miasta w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 127 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia wzorów wniosków o przyznanie świadczenia pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 128 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 3 września 2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Brzeziny w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji”,

 

Zarządzenie Nr 129 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 września 2018r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 130 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 września 2018r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2018r. do Zarządzenia Nr 129/2018 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 września 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 131 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 5 września 2018r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Brzeziny przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie powierzenia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia w formie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzezinach dla łącznie co najmniej 30 osób dorosłych przewlekle chorych psychicznie, niepełnosprawnych intelektualnie i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych,

 

Zarządzenie Nr 132 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 10 września 2018r. w sprawie odwołania dyrektora Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 133 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 września 2018r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2018r. do Uchwały Nr LVI/409/2018 Rady Miasta Brzeziny z dnia 11 września 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 134 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 września 2018r. w sprawie powołania dyrektora Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach,

 

Zarządzenie nr 135 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 13 września 2018r. w sprawie konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019” oraz w sprawie zadań publicznych realizowanych w ramach finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 136 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 13 września 2018r. w sprawie ustalenia cennika usług Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach (krytej pływalni i stadionu miejskiego),

 

Zarządzenie Nr 137 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 13 września 2018r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 138 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia14 września 2018r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 139 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 14 września 2018r. w sprawie szczegółowego planu finansowego  budżetu Miasta Brzeziny  na 2018r. do Zarządzenia Nr 138/2018 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 14 września 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 140 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 września 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Brzeziny w sprawie pomnika Jana Pawła II,

 

Zarządzenie Nr 141 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 września 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Brzeziny w sprawie cofnięcia zakazu sprzedaży napojów  alkoholowych w godzinach od 2300 – 600 rano dnia następnego, przyjętego Uchwałą Nr LIII/385/2018 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia dla terenu Miasta Brzeziny ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 19 lipca 2018r. poz. 3726),

 

Zarządzenie Nr 142 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 września 2018r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2018r. do Uchwały Nr LVII/412/2018 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 września 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 143 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 października 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w „Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie miasta Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 144 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 października 2018r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 145 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 października 2018r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2018r. do Zarządzenia Nr 144 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 października 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 146 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 października 2018r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 147 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 1 października 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 148 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 października 2018r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2018r.

 

Zarządzenie Nr 149 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 października 2018r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2018r. do Zarządzenia Nr 148/2018 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 października 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 150 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 4 października 2018r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Wyposażenie hali sportowej w sprzęt i urządzenia sportowe przy Szkole Podstawowej nr 2 w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 17,

 

Zarządzenie Nr 151 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 października 2018r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 152 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 października 2018r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2018r.  do Zarządzenia Nr 151/2018 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 8 października 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 153 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 października 2018r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 154 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 12 października 2018r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2018r. do Zarządzenia Nr 153/2018 Burmistrza miasta Brzeziny z dnia 12 października 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 155 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustalenia Regulaminu Konkursu pn.: „Dobre rady na odpady-praktyczne wykorzystanie odpadów”,

 

Zarządzenie Nr 156 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 października 2018r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2018r. do Uchwały Nr LVIII/421/2018 Rady Miasta Brzeziny z dnia 18 października 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 157 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 23 października 2018r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 158 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 23 października 2018r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2018r. do Zarządzenia Nr 157/2018 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 23 października 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 159 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 23 października 2018r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej, określenia zasad pracy i sposobu likwidacji,

 

Zarządzenie Nr 160 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 23 października 2018r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej,

 

Zarządzenie Nr 161 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 października 2018r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 162 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 października 2018r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2018r. do Zarządzenia Nr 161/2018 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 października 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 163 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 25 października 2018r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji w sprawie ewidencji i poboru podatków, opłat lokalnych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miasta Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 164 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 października 2018r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 165 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31października 2018r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 166 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 października 2018r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2018r. do Zarządzenia Nr 165/2018 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 października 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 167 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 listopada 2018r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 168 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 listopada 2018r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2018r. do Zarządzenia Nr 167/2018 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 listopada 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 169 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 listopada 2018r. w sprawie  powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Słonecznej w Brzezinach w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Słonecznej w Brzezinach w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Przemysłowej i ul. Słonecznej w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 170 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 listopada 2018r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 171 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 listopada 2018r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2018r. do Zarządzenia Nr 170/2018 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 listopada 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 172 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 9 listopada 2018r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej,

 

Zarządzenie Nr 173 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 9 listopada 2018r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 174 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 listopada 2018r.  w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 175 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 15 listopada 2018r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 176 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 listopada 2018r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 177 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 listopada 2018r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2018r. do Zarządzenia Nr 176/2018 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 16 listopada 2018r.,

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 1 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w „Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Brzeziny” ,

 

Zarządzenie Nr 2 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania podań nauczycieli o przyznanie zasiłku na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,

 

Zarządzenie Nr 3 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2018r. do Uchwały Nr II/15/2018 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 4 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 5 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2018r. do Zarządzenia Nr 4/2018 Burmistrza Miasta brzeziny z dnia 30 listopada 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 6 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 3 grudnia 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej,

 

Zarządzenie Nr 7 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 3 grudnia 2018r. w sprawie powołania komisji ds. wyceny środków trwałych – gruntów i prawa użytkowania wieczystego gruntów, nabytych nieodpłatnie przez  Miasto Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 8 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 3 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018r.  dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 9 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 3 grudnia 2018r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 10 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 3 grudnia 2018r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2018r. do Zarządzenia  Nr 9/2018 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 3 grudnia 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 11 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 3 grudnia 2018r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny Komisji Rekrutacyjnej do przygotowania i przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze,

 

Zarządzenie Nr 12 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2018-2021,

 

Zarządzenie Nr 13 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 grudnia 2018r. w sprawie upoważnienia do ściągnięcia należności od dłużnika alimentacyjnego wraz z odsetkami w drodze egzekucji sądowej,

 

Zarządzenie Nr 14 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 6 grudnia 2018r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2018r. do Uchwały Nr III/85/2018 Rady Miasta brzeziny z dnia 6 grudnia 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 15 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia   6 grudnia 2018r. w sprawie  powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: „Odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta Brzeziny”,

 

Zarządzenie Nr 16 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 7 grudnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 17 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, poniesionych przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Brzeziny oraz specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane,

 

Zarządzenie Nr 18 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 grudnia 2018r. w sprawie powołania miejskiej komisji do spraw podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli  zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach prowadzonych przez  Miasto Brzeziny w roku 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 19 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 grudnia 2018r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień oraz zaświadczeń,

Zarządzenie Nr 20 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 11 grudnia 2018r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Brzeziny komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanej dalej „komisją przetargową” na: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Miasta Brzeziny oraz podległych obiektów i infrastruktury,

 

Zarządzenie Nr 21 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 22 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2018r. do Zarządzenia Nr 21/2018 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 13 grudnia 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 23 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Muzeum Regionalnego w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 24 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach,

 

Zarządzenie Nr 25 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2018r. do Uchwały Nr IV/28/2018 Rady Miasta Brzeziny z dnia 20 grudnia 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 26 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 27 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2018r. do Zarządzenia Nr 26/2018 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 grudnia 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 28 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 29 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2018r. do Zarządzenia Nr 28/2018 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 21 grudnia 2018r.

 

Zarządzenie Nr 30 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego i funkcyjnego dla dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Brzeziny w okresie od 01 stycznia 2019r. do 30 kwietnia 2019r.,

 

Zarządzenie Nr 31 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Zarządzenie Nr 26 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia

 na realizację w 2019r. zadania publicznego Miasta Brzeziny w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Brzeziny,

 

Zarządzenie Nr 32 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019r zadań publicznych Miasta Brzeziny przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

 

Zarządzenie Nr 33 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 34 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie szczegółowego planu finansowego budżetu Miasta Brzeziny na 2018r. do zarządzenia Nr 33/2018 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 grudnia 2018r.,

 

Zarządzenie Nr 35 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa,

 

Zarządzenie Nr 36 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa,

 

Zarządzenie Nr 37 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa,

 

Zarządzenie Nr 38 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa,

 

Zarządzenie Nr 39 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa,

 

Zarządzenie Nr 40 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa,

 

Zarządzenie Nr 41 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 29.01.2018
Data modyfikacji : 26.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki Wydział Organizacji i Projektów Rozwojowych
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry