Urząd Miasta Brzeziny

Brzeziny, 7 sierpnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777. zm. Dz. U. z 2016 poz. 1020 i 1250) Burmistrz Miasta Brzeziny zawiadamia, że za 7 dni tj. w dniach od 14 sierpnia 2017 r. do 15 września 2017 r. przeprowadzone zostaną konsultacje projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Brzeziny.

 

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Brzeziny będzie dostępny na stronie www.brzeziny.pl na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.brzeziny.pl oraz w Wydziale Rozwoju, Infrastruktury i Mienia.

Przewidziano następujące formy konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Brzeziny:

 • Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć w postaci:

  • Papierowej (dostarczenie na adres: Urząd Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny, z dopiskiem: konsultacje projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Brzeziny)

  • Elektronicznej (załączony do niniejszego obwieszczenia formularz można wysłać na adres: brzeziny@brzeziny.pl)

  • Elektronicznej (za pośrednictwem aktywnego formularza zamieszczonego na stronie internetowej www.brzeziny.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.brzeziny.pl)

 • Realizację 2 spotkań z interesariuszami dot. Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Brzeziny. Data i miejsce spotkań zostaną podane z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej miasta.

 • Realizację 10 punktów konsultacyjnych w dniach 18-20 sierpnia 2017 roku. Dokładna data i lokalizacja poszczególnych punktów zostaną podane z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej miasta.

 • Realizację badania ankietowego - metoda PAPI.

 • Realizację badania ankietowego – metoda CAWI.

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzonych w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki.

Interesariuszami rewitalizacji są w szczególności:

 1. Mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie socjalne, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;

 2. Mieszkańcy miasta inni niż wymienienie w pkt 1;

 3. Podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Miasta działalność gospodarczą;

 4. Podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Miasta działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

 5. Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

 6. Organy władzy publicznej;

 7. Podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Zapraszam wszystkich mieszkańców i pozostałych interesariuszy do udziału w konsultacjach.

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym lub po upływnie wyznaczonego wyżej terminu zostaną bez rozpatrzenia.

Formularz konsultacyjny oraz projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Brzeziny dostępne będą od dnia 14 sierpnia 2017 roku do dnia 15 września 2017 roku:

 • W wersji papierowej w Urzędzie Miasta Brzeziny w godzinach pracy Urzędu;

 • W wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Miasta Brzeziny www.brzeziny.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.brzeziny.pl

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

 

 

 

Metadane

Data wytworzenia : 07.08.2017
Data publikacji : 07.08.2017
Obowiązuje od : 07.08.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Kłopocki Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Opcje strony

do góry