Urząd Miasta Brzeziny

Uchwała nr XXVII/120/04
RADY MIASTA BRZEZINY

z dnia 29 listopada 2004 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gmin-
nym ((Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203), art. 8 ust. 1 i 2, art. 10 ust. 1 i 3 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz.139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz.1279; z 2000 r. Nr 12, poz.136, Nr 109, poz.1157, Nr 120, poz.1268; z 2001 r, Nr 5, poz.42, Nr 14, poz.124, Nr 100, poz.1085, Nr 115, poz.1229, Nr 154, poz.1804; z 2002 r. Nr 25, poz.253, Nr 113, poz.984 i Nr 130, poz.1112) w związku z art. 85 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
i z 2004 r. Nr 6, poz.41) oraz w wykonaniu uchwały nr XXVI/7/2001 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 stycznia 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny Rada Miasta Brzeziny  uchwala, co następuje:

§ 1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny.
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustala: przeznaczenie terenów i zasady zagospodarowania terenów, linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu (w tym linie rozgraniczające dróg publicznych i ważniejszych dróg dojazdowych wewnętrznych), zasady obsługi infrastrukturalnej i komunikacyjnej, zasady i warunki zagospodarowania wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego.

3. Integralnymi częściami planu jest niniejsza uchwała, stanowiąca tekst planu oraz rysunki planu zawierające następujące elementy będące ilustracją graficzną ustaleń planu:

Metadane

Data publikacji : 29.12.2006
Data modyfikacji : 14.06.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry