Urząd Miasta Brzeziny

https://www.bip.brzeziny.pl/brz/plany-i-programy/plan-rozwoju-lokalnego/4025,Plan-Rozwoju-Lokalnego-miasta-Brzeziny-na-lata-2007-2015.html
2022-09-28, 11:13

Plan Rozwoju Lokalnego miasta Brzeziny na lata 2007-2015

Uchwała NR XXII / 63 / 08

Rady Miasta Brzeziny

z dnia 11 czerwca 2008r.

w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego dla miasta Brzeziny

na lata 2007 – 2015

Na podstawie art.7 oraz art. 18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327 i Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218 ) Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje :

§ 1. Przyjmuje się Plan Rozwoju Lokalnego dla miasta Brzeziny na lata

2007 – 2015 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXI/52/07 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 maja 2008r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego dla miasta Brzeziny na lata 2007 – 2015.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Brzeziny.

                                                            

                                                        PRZEWODNICZĄCY RADY 
                                                            Zbigniew Bączyński

Metadane

Data publikacji : 25.06.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony