Urząd Miasta Brzeziny

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Brzeziny”.

19/10/2020    S203

Polska-Brzeziny: Usługi związane z odpadami

2020/S 203-493889

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Brzeziny
Krajowy numer identyfikacyjny: RI.271.23.2020
Adres pocztowy: ul. Sienkiewicza 16
Miejscowość: Brzeziny
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Kod pocztowy: 95-060
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Guzek
E-mail: rgi@brzeziny.pl
Tel.: +48 468747741
Faks: +48 468742793
Adresy internetowe:
Główny adres: www.brzeziny.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://brzeziny.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Brzeziny

 

Numer referencyjny: RI.271.23.2020
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu miasta Brzeziny zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

 

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712 Łódzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

Miasto Brzeziny

 

II.2.4)Opis zamówienia:

 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu miasta Brzeziny zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Przedmiot umowy powinien być wykonywany zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:

a) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 poz. 1439);

b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.);

c) ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw z dnia 12 października 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2056 ze zm.);

d) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2016 poz. 2167);

e) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz.U. z 2017 poz. 2412);

f) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r., poz. 122);

g) plan gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016–2022 z uwzględnieniem lat 2023–2028 – uchwała XL/502/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 20.6.2017;

h) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2019 r. poz. 2028);

i) aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze miasta Brzeziny:

— uchwała nr XXVI/192/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Brzeziny – Dz.U. Woj. Łódzkiego z 2020 r. poz. 2969),

— uchwała nr XXX/219/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/167/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

— uchwała nr XXIII/167/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez

Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o prace, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

— w zakresie wykonywania czynności bezpośrednio związanych z wykonywaniem usługi, czyli pracowników fizycznych i kierowców, a także osoby obsługujące regionalną instalację przetwarzania odpadów komunalnych, a w szczególności, osoby obsługujące legalizowaną wagę przemysłową, osoby wykonujące czynności sortowania odpadów przy taśmie sortowniczej.

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe mycie i dezynfekcja pojemników na odpady komunalne, tj. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i odpady segregowane w zabudowie wielorodzinnej / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

 

Wysokość wadium:

1) Zamawiający żąda wniesienia wadium.

2) Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

3) Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

 

Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia dotyczące prowadzenia działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych, a mianowicie:

— wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9 b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1439 ze zm.), który prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

— zaświadczenie o wpisie do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.) – w zakresie transportu odpadów objętych przedmiotem zamówienia.

Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, w wysokości nie niższej niż 2 500 000,00 PLN (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych). Warunek ten zostanie potwierdzony dokumentem potwierdzającym, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 2 500 000,00 PLN (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych).

Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

Warunek 1 Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca wykonał lub wykonuje usługę lub usługi polegające na odbiorze lub odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, przez 12 kolejnych miesięcy, w ilości łącznie nie mniejszej niż 3 500 Mg.

W wypadku, gdy usługi są nadal wykonywane należy podać łączną masę odpadów komunalnych odebranych przed upływem terminu składania ofert (Zamawiający dopuszcza wskazanie masy odpadów w m3 – w takim przypadku zostanie ona przeliczona zgodnie ze wskaźnikiem 1 m3 = 0,125 Mg).

Warunek 2 Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że spełnia wymagania w zakresie:

1) posiadania bazy magazynowo-transportowej usytuowanej w mieście Brzeziny lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy miasta Brzeziny, na terenie, do którego posiada tytuł prawny;

2) posiadania wyposażenia o odpowiednim stanie technicznym, umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, a w szczególności:

a) co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,

b) co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

c) co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.

Zarówno baza magazynowo-transportowa jak i pojazdy oraz pozostałe urządzenia i narzędzia służące do odbierania odpadów komunalnych muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. poz. 122).

Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

 

Zakres i warunki zmian zawartej umowy oraz pozostałe kwestie związane z umową zostały określone we wzorze umowy załącznik nr 7 do SIWZ.

 

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/11/2020
Czas lokalny: 10:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/11/2020
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

 

W siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna I piętro.

 

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

 

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki Podawczej – nazwa – Miasto Brzeziny) i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu lub na stronie internetowej Zamawiającego.

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

 

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

1) Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp.

2) Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp – przesłanka fakultatywna.

Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak postaw wykluczenia został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Informacje dotyczące stosowania procedury z art. 24 aa ustawy Pzp tzw. „procedura odwrócona”:

a) Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury z art. 24 aa ustawy Pzp.

b) Zgodnie z treścią art. 24 aa Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Uwaga: W odniesieniu do Kryteriów kwalifikacji część IV dokumentu JEDZ – Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia wyłącznie sekcji α.

Tym samym, Wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji części IV JEDZ: Kryteria kwalifikacji.

 

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

Art. 182. ustawy Pzp.

1. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku, gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

 

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

14/10/2020

Metadane

Data publikacji : 19.10.2020
Data modyfikacji : 14.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Korbień
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry