Urząd Miasta Brzeziny

https://www.bip.brzeziny.pl/brz/przetargi/roztrzygniete/7876,Ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.html
18.07.2024, 06:59

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Brzeziny: UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW Miasta Brzeziny i jednostek organizacyjnych
Numer ogłoszenia: 16702 - 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 320664 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny, woj. łódzkie, tel. 046 8742224, faks 046 8742793.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW Miasta Brzeziny i jednostek organizacyjnych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: I.Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk II.Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. III.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej IV.Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków strażaków, strażaków poza akcją oraz młodzieżowych drużyn pożarniczych w formie grupowej bezimiennej..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.50.00-3, 66.51.92.00-3, 66.51.64.00-4, 66.51.21.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Oddział Regionalny Łódź, Al. Kościuszki 57, 90-514 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 98156,30 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 47072,00

  • Oferta z najniższą ceną: 47072,00 / Oferta z najwyższą ceną: 68405,00

  • Waluta: PLN .

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 25.01.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Korbień
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Korbień

Opcje strony