Urząd Miasta Brzeziny

Zawiadomienie o unieważnieniu

Brzeziny, dnia 10.07.2020 r.

Znak:RI.271.15.2020                                                                                   

 

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu postępowania

dotyczy przetargu nieograniczonego na:

Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie miasta Brzeziny.

 

                 Miasto Brzeziny, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16 informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 94 ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2019 r., poz. 1843) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia przed terminem otwarcia ofert.

 

Uzasadnienie faktyczne

W przedmiotowym postępowaniu Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawcy wskazują w szczególności  na rozbieżności w dokumentacji przetargowej i konieczność doprecyzowania zapisów, ograniczenie konkurencji poprzez żądanie zawyżonych parametrów. Zamawiający w chwili obecnej nie jest w stanie udzielić wyjaśnień  treści SIWZ.     

Zamawiający nie jest w stanie naprawić poprzez własne działania występującej w postępowaniu wady.

Zdaniem Wykonawców Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób, który może doprowadzić do naruszenia zasady uczciwej konkurencji, w konsekwencji czego Zamawiający  mógłby  otrzymać przedmiot zmówienia niezgodny z oczekiwaniami Zamawiającego, a co za tym idzie uniemożliwiłoby to zawarcie umowy niepodlegającej unieważnieniu. 

 

Uzasadnienie prawne

Zgodnie art. 93 ust.1 pkt 7 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

 

Metadane

Data publikacji : 10.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Korbień

Opcje strony

do góry