Urząd Miasta Brzeziny

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zaproszenie na III sesję Rady Miasta

 

 

 

Brzeziny, dnia 19 czerwca 2024 r.

 

 

 

   

Z A P R O S Z E N I E

 

           Uprzejmie zapraszam Pana/Panią na obrady III sesję Rady Miasta Brzeziny, która odbędzie się 26 czerwca 2024 r. (środa) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny przy ul. Sienkiewicza 16.

Proponowany porządek obrad w załączeniu.

 

 

                                                                                                          Przewodnicząca Rady Miasta

 

                                                                                                                      Anna Klepczarek

 

 

Proponowany porządek obrad III sesji Rady Miasta przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności sesji.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Uroczyste przekazanie statuetki w imieniu sieci miast i gmin obywateli Europy dla miasta Brzeziny przez Panią prezes Stowarzyszenia „Partnerstwo Ziemi Brzezińskiej” Renatę Nowak.
 5. Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie między sesjami.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje.
 8. Zapytania do kierowników jednostek organizacyjnych miasta oraz prezesów spółek miejskich.
 9. Rozpatrzenie Raportu o Stanie Miasta Brzeziny za 2023 rok:
 1. debata,
 2. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Brzeziny.
 1. Procedura zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Brzeziny za 2023 rok:
 1. przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Brzeziny za 2023 rok,
 2. sprawozdanie o stanie i zmianach mienia komunalnego Miasta Brzeziny za 2023 rok,
 3. przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej                   w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Brzeziny za 2023 rok,
 4. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Brzeziny dotyczącej wykonania budżetu Miasta Brzeziny za 2023 rok,
 5. dyskusja,
 6. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Brzeziny za 2023 rok.
 1. Procedura udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Brzeziny za 2023 rok:
 1. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta Brzeziny za 2023 rok,
 2. przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Brzeziny o udzielenie absolutorium za 2023 rok,
 3. dyskusja,
 4. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta  Brzeziny za 2023 rok.
 1. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2024–2027,
 2. zmian w budżecie Miasta Brzeziny na 2024 rok,
 3. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia  kolejnej umowy użytkowania nieruchomości oznaczonej jako działki nr 2834/1 i 2834/4, położonej w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 10/12,
 4. planu pracy Rady Miasta Brzeziny na II półrocze 2024r.,
 5. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Brzeziny na II półrocze 2024r.,
 6. planu pracy Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miasta Brzeziny na II półrocze 2024r.,
 7. planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Brzeziny na II półrocze 2024r.,
 8. planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Brzeziny na II półrocze 2024r.,
 9. planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Brzeziny na II półrocze 2024r.
 1. Wolne wnioski i sprawy różne.
 2. Zakończenie sesji.

Metadane

Data publikacji : 20.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki Wydział Organizacji i Kadr

Opcje strony

do góry