Urząd Miasta Brzeziny

Protokół Nr XXVIII z 20 listopada 2008r.

 

 

PROTOKÓŁ

 

NR  XXVIII / 08

 

 

 

XXVIII  SESJI

RADY MIASTA

    BRZEZINY

 

 

 

 

 

                                                                                                       początek:

                                                                                          20 listopada 2008 r.

                                                                                          godz. 10.00

 

 

 

 

 

 Proponowany porządek obrad w załączeniu.

 

 

Zatwierdzony porządek obrad przedstawia się następująco:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.      Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokołu XXVII sesji Rady Miasta Brzeziny.

5.      Informacja burmistrza z prac między sesjami Rady wraz z informacją dot. pozyskiwania środków zewnętrznych oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta.

6.      Interpelacje i zapytania radnych.

7.      Odpowiedzi na interpelacje radnych.

8.      Informacja Wojewody Łódzkiego o oświadczeniach majątkowych złożonych przez burmistrz Miasta Brzeziny i przewodniczącego Rady Miasta Brzeziny.

9.      Prowizorium budżetowe Gminy Miasto Brzeziny na rok 2009.

10. Informacja o stanie mienia komunalnego.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2008.

12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Miasto Brzeziny na lata 2007 – 2013.

13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego dla miasta Brzeziny na lata 2007 – 2015.

14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeznaczenia na dofinansowanie zadania: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Brzezinach” – środków pochodzących z umorzenia pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.    

15.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzezińskiemu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  Brzezinach.     

16.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości rolnych położonych w Brzezinach.

17.Rozpatrzenie projektu uchwały    w sprawie zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na rok 2008.                                                                                                                                                                                                                              

18.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania członków Rady Bibliotecznej przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzezinach oraz ustalenia Regulaminu działania Rady Bibliotecznej.

19.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stawek opłat za przyjmowanie odpadów do składowania na składowisko odpadów w Brzezinach.

19a.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za

       zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – punkt dodany.

20. Zapytania i wolne wnioski.

20a.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stawek opłat za przyjmowanie odpadów

       do składowania na składowisko odpadów w Brzezinach - punkt dodany.

21. Zakończenie obrad.

 

 

 

 

1.     Otwarcie obrad

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński otworzył obrady XXVIII sesji Rady Miasta Brzeziny. Powitał serdecznie panią burmistrz, zebranych radnych, kierowników placówek, jak również prezesa Brzezińskiego Klubu Sportowego „START” oraz z-cę komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej, naczelników Urzędu Skarbowego i pozostałych gości.

 

2.     Stwierdzenie prawomocności obrad.

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński stwierdził prawomocność obrad wobec obecności na sali (w chwili stwierdzenia prawomocności obrad) 10 radnych. Lista obecności radnych w załączeniu.

 

3.     Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński odczytał proponowany porządek obrad, a następnie zapytał, czy są wnioski dotyczące porządku obrad XXVIII sesji ?

 

W tym miejscu głos zabrała Burmistrz Ewa Chojka informując, że wcześniejszy termin zwołania listopadowej sesji był skutkiem realizacji, przez przewodniczącego Rady, jej wniosku w związku z koniecznością podjęcia uchwał niezbędnych do złożenia w Urzędzie Marszałkowskim wniosków o dofinansowanie miejskich inwestycji. Następnie zaproponowała, aby w związku z wcześniejszym terminem sesji, przygotowane na dzień 15 listopada prowizorium, na tym etapie nie było jeszcze przedmiotem ścisłych obrad i dyskusji, a jedynie miało na celu zapoznanie się z materiałem. W dalszej części burmistrz zgłosiła wniosek formalny dotyczący wprowadzenie dodatkowego projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Zaproponowała, aby przedmiotowy projekt uchwały został rozpatrzony jako punkt „20”.

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zaproponował, aby dodatkowy punkt porządku obrad został wprowadzony jako punkt „19a”.

 

 

Wniosek burmistrz Ewy Chojki został przyjęty 12 głosami za, jednogłośnie.

 

Porządek obrad z proponowanymi zmianami został przyjęty 12 głosami za, jednogłośnie.

 

4.     Przyjęcie protokołu XXVII sesji Rady Miasta Brzeziny.

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował, że podpisany protokół ostatniej sesji od kilkunastu dni znajduje się w biurze Rady Miasta. W związku z tym zapytał, czy są ewentualne uwagi dotyczące zapisów zawartych w protokóle?

 

Uwag dotyczących zapisów w protokole nie zgłoszono.

 

Protokół XXVII sesji Rady Miasta Brzeziny został przyjęty przez Radę – w obecności 12 radnych - 11 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym.

 

 

5.            Informacja burmistrza z prac między sesjami Rady wraz z

        informacją dot. pozyskiwania środków zewnętrznych oraz

        sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta.

 

 

Burmistrz Ewa Chojka przedstawiła informację z prac między sesjami Rady wraz z informacją dotyczącą pozyskiwania środków zewnętrznych oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta – materiał w załączeniu.

 

Radny Tadeusz Barucki zapytał o przetarg związany z opróżnianiem koszy ulicznych. Podkreślił, że z posiadanej przez niego wiedzy wynika, że ilość pracowników TBS, którzy do tej pory wykonywali te czynności nie uległa zmniejszeniu, wobec czego nadal mogliby oni świadczyć przedmiotowe usługi, z których dochód zasilałby budżet spółki miasta.

 

Burmistrz Ewa Chojka wyjaśniła, że w momencie utworzenia spółki TBS do umowy spółki wpisano prowadzenie nieczystości, co było niezgodne z przepisami. W związku z tym działalność statutowa spółki nie może obejmować wywozu nieczystości z innych terenów, niż tereny nieruchomości podlegających TBS. Ponadto dodała, że spółka nigdy nie miała sprzętu przystosowanego do wywozu nieczystości.

 

Radny Tadeusz Barucki zapytał, wobec tego, czy samochód spółki wykorzystywany do przedmiotowych celów nie spełnia wymogów i czy  firma „Remondis” będzie odbierała nieczystości z zasobów TBS?

 

Burmistrz Ewa Chojka odpowiedziała, że poprzedni prezes spółki zobowiązał się do podjęcia rozmów z przedsiębiorcami świadczącymi usługi wywozu nieczystości stałych, jednak przez ponad rok czasu nic w tym temacie nie uczyniono. W tym miejscu burmistrz poprosiła o wyjaśnienie przez prezesa spółki kwestii odbierania nieczystości z zasobów TBS.

 

Pan Maciej Jabłoński poinformował, że złożono zapytania do firm posiadających zezwolenia na wywóz nieczystości. Do chwili obecnej otrzymano jedynie ofertę firmy „Remondis” wraz ze szczegółową kalkulacją.

 

Radny Roman Sasin wskazywał, aby zwrócono uwagę na mające w przeszłości miejsce sytuacje, gdy to firma „Remondis” składowała na naszym wysypisku nieczystości przywożone spoza Brzezin. Ponadto zwrócił uwagę na krytyczny stan kanału na odcinku ulic Nadrzecznej i Kilińskiego.

 

Burmistrz Ewa Chojka wyjaśniła, że już wcześniej wskazywała prezesowi ZUK na konieczność przebudowy przedmiotowego kanału, z którego woda płynie do kolektora. Jednak kolektor nie podlega dofinansowaniu, więc nie został ujęty we wniosku składanym przez ZUK.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Czesława Gałecka zapytała, czy w związku z tym, że miasto udostępnia pas drogi wykonawcy realizującemu budowę siedziby Urzędu Gminy – zawarte zostało porozumienie dotyczące wszelkich uszkodzeń.

 

Burmistrz Ewa Chojka odpowiedziała, że w umowie zawarto zapis dotyczący doprowadzenia do stanu pierwotnego pasa przedmiotowej drogi.

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zapytał, czy zaciągnięty kredyt został pobrany na kwotę 100.000 zł, czy też 1.000.000 zł ?

 

Burmistrz Ewa Chojka odpowiedziała, że na kwotę 100.000 zł.

 

6.            Interpelacje i zapytania radnych.

 

Radny Przemysław Maślanko zwrócił uwagę, że wnioski podejmowane na komisjach nie zawsze są realizowane. W związku z powyższym wskazywał, aby wnioski z posiedzeń komisji odczytywane były na sesjach Rady Miasta, dzięki czemu pozostali radni, którzy nie uczestniczyli w danej komisji będą mieli możliwość zapoznania się z nimi.

 

 7.     Odpowiedzi na interpelacje radnych.

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował, iż wpłynęły do niego odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania, co świadczy, że  prawidłowo funkcjonującej instytucji udzielania odpowiedzi na złożone wnioski. Odpowiedzi otrzymali m.in. radny Tadeusz Barucki, w związku z zapytaniem dotyczącym spółki TBS, jak również radna Małgorzata Pyka, w związku z wyglądem estetycznym budynków w mieście. Następnie poinformował o odpowiedzi udzielonej radnemu Romanowi Sasinowi, w związku ze sprawą dotyczącą  nie przedstawiania materiałów na komisji w październiku przez dyrektora Miejskiej Krytej Pływalni oraz odpowiedzi dotyczącej sprawy ulicy Krasickiego.

 

Radny Roman Sasin odnosząc się do odpowiedzi udzielonej w sprawie ulicy Krasickiego wskazywał, że pomimo, iż prace o które wnioskował zostały wykonane, to jednak po opadzie deszczu powstało tam błoto.

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował następnie o odpowiedzi udzielonej radnej Grażynie Korybut, w związku z wyrównaniem drogi w ulicy Partyzantów. Odpowiedzi otrzymali ponadto radna Zofia Krawczyk, w związku ze sprawą dotyczącą pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów, następnie radny Tadeusz Pabin, w związku ze stanem technicznym chodnika przy ulicy Sienkiewicza 5/7. Na zakończenie poinformował o piśmie od dyrektor SP Nr 2, które adresowane było również do wiadomości radnego Przemysława Maślanko, który zgłosił postulat dotyczący utrzymania porządku i zapobiegania rozbojom na boisku szkolnym przy SP Nr 2 i Gimnazjum.

 

Radny Przemysław Maślanko nawiązując do otrzymanej odpowiedzi odczytał wniosek z ostatniego posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Sportu. Komisja wnioskowała o zaktywizowania po raz kolejny patroli policji na terenie miasta, celem wyeliminowania sytuacji dotyczących m.in. dewastacji boiska szkolnego przy SP Nr 2 i Gimnazjum. Jednocześnie wnosił o nie zamykanie przedmiotowego boiska, gdyż jego zamknięcie nie rozwiąże problemu. Ponadto Komisja wskazywała, że patrole policji w naszym mieście są nieskuteczne, gdyż samo przemieszczanie się w terenie radiowozem  nie  minimalizuje zagrożeń na terenie Brzezin. Komisja wnioskowała o większą ilość pieszych patroli we wszystkich rejonach miasta.

 

8.     Informacja Wojewody Łódzkiego o oświadczeniach majątkowych złożonych przez burmistrz Miasta Brzeziny i przewodniczącego Rady Miasta Brzeziny.

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński przedstawił informację Wojewody Łódzkiego o oświadczeniach majątkowych złożonych przez burmistrz Miasta Brzeziny i przewodniczącego Rady Miasta Brzeziny – dokument w załączeniu.

 

Przedmiotowa informacja została przyjęta przez Radę.

 

9.     Prowizorium budżetowe Gminy Miasto Brzeziny na rok 2009.

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poparł w tym punkcie wniosek burmistrz i zapewnił radnych, iż temat prowizorium budżetowego na rok 2009 powróci na komisjach. Wówczas przy udziale burmistrza i skarbnika zostaną przeanalizowane jego szczegóły. Debata główna natomiast odbędzie się na sesji budżetowej, która planowana jest w grudniu.

 

Następnie skarbnik Grażyna Mela zapoznała radnych z przygotowanym materiałem dotyczącym prowizorium budżetowego – dokument w załączeniu.

Na pytanie przewodniczącego Rady jak trwający kryzys może przełożyć się na budżet miasta –  uzyskał odpowiedź, że nie jest to możliwie do przewidzenia na tym etapie prac nad budżetem.

 

10.       Informacja o stanie mienia komunalnego.

 

Pani Anna Durańska naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem przedstawiła informację o stanie mienia komunalnego – dokument w załączeniu.

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zapytał o sprawę sprzedaży działki oznaczonej numerem 216.

 

Pani Anna Durańska odpowiedziała, że przedmiotowa działka to działka o pow. ponad 10 ha przy ul. Waryńskiego. Jest to teren żwirowni, potocznie nazywany „Eldorado” – miejsce, w którym dokonywano wykopów celem pozyskiwania złomu. Obecnie działka ta użytkowana jest przez Automobilklub Łódź, z którym Gmina Miasto Brzeziny podpisała umowę użyczenia nieruchomości do 31 grudnia 2008 r. Po tym terminie, zostanie sprzedana. Ogłoszenie o sprzedaży tej działki zostało zamieszczone w dzienniku „Rzeczpospolita”. Do tej pory Urząd Miasta nie odnotował żadnego zainteresowania tą działką, mimo że – jak poinformowała naczelnik – sprzedaż tego terenu odbywa się na wniosek osoby zainteresowanej nabyciem tej nieruchomości, w związku z czym sprawa została uruchomiona. Powodem braku zainteresowania kupnem tej działki być może jest jej cena opiewająca na kwotę 900 tys. zł.

 

 

Radny Roman Sasin zgłosił wniosek o lepsze, korzystniejsze dla miasta wykorzystanie tego terenu. Jak uzasadniał, młodzi ludzie chcą tam urządzić sobie miejsce do jazdy kładami. Zapytał, czy w związku z tym, miasto może odstąpić od przetargu.

W tym miejscu przewodniczący Rady potwierdził, iż również posiada informację, że młodzi mężczyźni z Brzezin są zainteresowani wydzierżawieniem działki w celu wykonania tam parkuru dla jazdy samochodami terenowymi i kładami. Zdaniem przewodniczącego inicjatywa jest godna pochwały.  

Pani Anna Durańska odpowiedziała, że od przetargu można odstąpić, ale tylko

z ważnych przyczyn. Jest to ciekawa inicjatywa – pytanie tylko, kto będzie odpowiadał za ten teren, ponieważ jest on tak rozległy, duży, że nikt nie jest w stanie go monitorować i chronić. Każdy tam dzisiaj wjeżdża. Jedni jeżdżą na kładach, motocyklach, czy samochodach, inni przyjeżdżają i zostawiają tam śmieci. Obciąża to Gminę Miasto Brzeziny, ponieważ właściciel odpowiada za stan nieruchomości. Musimy z tego terenu mieć także jakiś dochód, a nie tylko koszty – podkreśliła.

 

Radny Stefan Zasada zapytał, czy miasto narzuciło jakieś specjalne warunki sprzedaży tego terenu.

 

Pani Anna Durańska wyjaśniła, iż warunki wykorzystania tego terenu narzuca

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta.

 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w

      budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2008.

 

Skarbnik Miasta Grażyna Mela poinformowała, że tuż przed sesją dokonane zostały autopoprawki w przedmiotowym projekcie uchwały. Zmiany związane są głównie ze zmianami nanoszonymi do przygotowanego wniosku unijnego oraz z kosztorysem remontu elewacji i dachu zabytkowej kamienicy przy ul. Sienkiewicza 11. W projekcie uchwały zwiększono również wydatki o 10.000 zł. z przeznaczeniem na dotację dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach. Następnie skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w  budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2008.

 

Uchwała Nr XXVIII/129/08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Miasto Brzeziny na rok 2008 – w obecności 12 radnych - została przyjęta przez Radę 12 głosami za, jednogłośnie. Uchwała w załączeniu.

 

Pan Dariusz Guzek z-ca komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej podziękował za ujęcie w budżecie udzielenia przedmiotowej dotacji komendzie, która zostanie wykorzystana na zakup nowego samochodu operacyjnego.

 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego

      Planu Inwestycyjnego dla Gminy Miasto Brzeziny na lata 2007 –

      2013.

 

Skarbnik Miasta Grażyna Mela przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Miasto Brzeziny na lata 2007 – 2013.

 

W punkcie dotyczącym przedmiotowego projektu uchwały zapytań nie zgłoszono.

 

Skarbnik Miasta Grażyna Mela odczytała następnie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Miasto Brzeziny na lata 2007 – 2013.

 

Uchwała Nr XXVIII/130/08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Miasto Brzeziny na lata 2007 – 2013 – w obecności 12 radnych - została przyjęta przez Radę 12 głosami za, jednogłośnie. Uchwała w załączeniu.

 

 

13.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Planu

               Rozwoju Lokalnego dla miasta Brzeziny na lata 2007 – 2015.

 

Sekretarz Miasta Grażyna Dziedzic na wstępie uzasadniła, że zmiany Planu Rozwoju Lokalnego polegają na ujęciu w tym planie zadania w postaci rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Brzezinach oraz budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Okrzei i ulicy Kościuszki. Realizacja tej inwestycji planowana była po roku 2013. Jednak w związku z wnioskiem spółki ZUK, która ubiega się o dofinansowanie z zewnątrz projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Brzeziny”, należało ją przenieść na lata 2007-2013. Inwestorem przedmiotowego zadania będzie Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach (100% udziałów stanowi własność Gminy Miasto Brzeziny). Dofinansowanie tego zadania z budżetu miasta polegało będzie na podwyższeniu kapitału spółki.

          Ponadto wykreślono z PRL adaptację kuchni w Szkole Podstawowej nr 1 oraz modernizację automatyki i systemu grzewczo-wentylacyjnego w Miejskiej Krytej Pływalni. Zadania te, zgodnie z decyzją radnych, w najbliższym czasie nie będą realizowane.

 

W punkcie dotyczącym przedmiotowego projektu uchwały zapytań nie zgłoszono.

 

Sekretarz Miasta Grażyna Dziedzic odczytała następnie projekt uchwały w sprawie   zmiany Planu Rozwoju Lokalnego dla miasta Brzeziny na lata 2007 – 2015.

 

Uchwała Nr XXVIII/131/08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego dla miasta Brzeziny na lata 2007 – 2015– w obecności 13 radnych - została przyjęta przez Radę 13 głosami za, jednogłośnie. Uchwała w załączeniu.

14.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeznaczenia na             dofinansowanie zadania: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Brzezinach” – środków pochodzących z umorzenia pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.     

Skarbnik Miasta Grażyna Mela przedstawiła projekt uchwały w sprawie przeznaczenia na dofinansowanie zadania: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Brzezinach” – środków pochodzących z umorzenia pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.     

W punkcie dotyczącym przedmiotowego projektu uchwały zapytań nie zgłoszono.

 

Skarbnik Miasta Grażyna Mela odczytała następnie projekt uchwały w sprawie przeznaczenia na dofinansowanie zadania: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Brzezinach” – środków pochodzących z umorzenia pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.   

Uchwała Nr XXVIII/132/08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie przeznaczenia na dofinansowanie zadania: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Brzezinach” – środków pochodzących z umorzenia pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – w obecności 13 radnych - została przyjęta przez Radę 13 głosami za, jednogłośnie. Uchwała w załączeniu.

15.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy    finansowej Powiatowi Brzezińskiemu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  Brzezinach.     

Skarbnik Miasta Grażyna Mela przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzezińskiemu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  Brzezinach.     

W punkcie dotyczącym przedmiotowego projektu uchwały zapytań nie zgłoszono.

 

Uchwała Nr XXVIII/133/08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzezińskiemu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  Brzezinach – w obecności 13 radnych - została przyjęta przez Radę 13 głosami za, jednogłośnie. Uchwała w załączeniu.

 

16.                       Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości rolnych położonych w Brzezinach.

 

Burmistrz Ewa Chojka na wstępie uzasadniła, że w wyniku przeprowadzonego przetargu dzierżawcami gruntów rolnych zostały osoby dotychczas dzierżawiące przedmiotowe grunty.

 

W punkcie dotyczącym przedmiotowego projektu uchwały zapytań nie zgłoszono.

 

Burmistrz Ewa Chojka odczytała następnie projekt uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości rolnych położonych w Brzezinach.

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poprosił przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przekształceń Własnościowych, Kontaktów i Współpracy z Zagranicą o przedstawienie opinii dotyczącej przedmiotowego projektu uchwały.

 

Radny Tadeusz Barucki członek Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przekształceń Własnościowych, Kontaktów i Współpracy z Zagranicą poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

 

Uchwała Nr XXVIII/134/08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie oddania w dzierżawę na okres do 3 lat nieruchomości rolnych położonych w Brzezinach – w obecności 14 radnych - została przyjęta przez Radę 14 głosami za, jednogłośnie. Uchwała w załączeniu.

 

17.        Rozpatrzenie projektu uchwały    w sprawie zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na rok 2008.     

 

Sekretarz Miasta Grażyna Dziedzic odczytała treść uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na rok 2008 – uzasadnienie w załączeniu.      

 

W punkcie dotyczącym przedmiotowego projektu uchwały zapytań nie zgłoszono.

 

Sekretarz Miasta Grażyna Dziedzic odczytała następnie treść uchwały w sprawie zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na rok 2008 – uzasadnienie w załączeniu.      

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poprosił przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych i Sportu o przedstawienie opinii dotyczącej przedmiotowego projektu uchwały.

 

Radny Przemysław Maślanko przewodniczący Komisji Spraw Społecznych i Sportu poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

                                                           

                                                                                                                                                

Uchwała Nr XXVIII/135/08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na rok 2008 – w obecności 14 radnych - została przyjęta przez Radę 14 głosami za, jednogłośnie. Uchwała w załączeniu.

 

18.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania członków Rady Bibliotecznej przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzezinach oraz ustalenia Regulaminu działania Rady Bibliotecznej.

 

Burmistrz Ewa Chojka na wstępie poinformowała, że wcześniej Rada Miasta podjęła uchwałę o zmianie statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej, który umożliwił powołanie Rady Bibliotecznej. W myśl podjętej uchwały radni desygnują spośród grona radnych jednego członka, jak również powołują dwóch członków spośród zgłoszonych przez mieszkańców miasta. W związku z powyższym zostało zamieszczone na łamach BIS-u ogłoszenie o możliwości zgłaszania przez mieszkańców miasta kandydatów na członków Rady Bibliotecznej. Wpłynęły trzy kandydatury: Pani Mirosławy Sochy, Pani Barbary Zrobek i Pana Grzegorza Maślanko.    

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poprosił następnie o zgłaszanie kandydatur z grona członków Rady Miasta.

 

Radny Tadeusz Barucki zgłosił wiceprzewodniczącą Rady Czesławę Gałecką, uzasadniając przedmiotową kandydaturę wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu i nadzorowaniu pracy w bibliotece oraz dużą wiedzą z zakresu funkcjonowania biblioteki.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Czesława Gałecka wyraziła zgodę na kandydowanie do grona członków Rady Bibliotecznej.

 

Innych kandydatów spośród grona radnych nie zgłoszono.

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował następnie, iż w związku ze zgłoszeniem jedynej kandydatury z grona członków Rady Miasta nie ma potrzeby przeprowadzania głosowania, to stwierdzenie uzyskało aprobatę radnych

 

Wiceprzewodnicząca Rady Czesława Gałecka została członkiem Rady Bibliotecznej.

 

W dalszej części punktu pan Grzegorz Kozieł kierownik Referatu Oświaty i Organizacji Pozarządowych przedstawił kandydatury trzech osób zgłoszonych spośród mieszkańców Brzezin – formularze zgłoszeniowe w załączeniu.

 

Obecne w trakcie obrad sesji panie: Barbara Zrobek i Mirosława Socha osobiście potwierdziły zgodę na kandydowanie na członka Rady Bibliotecznej. Pisemna zgoda pana Grzegorza Maślanko znajdowała się na formularzu zgłoszeniowym.

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zaproponował, aby głosowanie polegało na tym, iż każdy z grona radnych ma prawo do oddania dwóch głosów, po jednym na wybranych przez siebie kandydatów.

 

W wyniku głosowania w sprawie wyboru na członka Rady Bibliotecznej pani Mirosława Socha – w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym – otrzymała 11 głosów za, pani Barbara Zrobek otrzymała 12 głosów, a pan Grzegorz Maślanko 7.

 

W wyniku głosowania Rada Miasta wyłoniła dwóch członków Rady Bibliotecznej w osobach pani Barbary Zrobek oraz pani Mirosławy Socha. W tym miejscu przewodniczący Rady pogratulował wybranym do Rady Bibliotecznej i życzył owocnej działalności.

 

Następnie pan Grzegorz Kozieł odczytał treść projektu uchwały w sprawie powołania członków Rady Bibliotecznej przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzezinach oraz ustalenia Regulaminu działania Rady Bibliotecznej.

 

Uchwała Nr XXVIII/136/08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie powołania członków Rady Bibliotecznej przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzezinach oraz ustalenia Regulaminu działania Rady Bibliotecznej – w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym - została przyjęta przez Radę 14 głosami za, jednogłośnie. Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu. Uchwała w załączeniu.

 

19.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stawek opłat za

     przyjmowanie odpadów do składowania na składowisko   

     odpadów w Brzezinach.

 

Pan Janusz Sidor kierownik Referatu Spraw Komunalnych i Reagowania Kryzysowego poinformował, że prezes Zakładu Usług Komunalnych złożył wniosek wraz z kalkulacją dotyczącą kosztów za składowanie odpadów. W związku z tym przygotowany został projekt uchwały, zgodnie z którym stawka za składowanie odpadów wzrosłaby w stosunku do roku 2008 i wynosiłaby 163,13 zł netto za 1 tonę. Uzasadnił, że proponowane przez ZUK podwyższenie opłat spowodowane jest m.in. wzrostem kosztów amortyzacji sprzętu, wzrostem cen paliwa wykorzystywanego podczas transportu materiałów, którymi pokrywa się skarpę składowiska oraz kosztów związanych z podniesieniem studzienek gazowych do wymaganej wysokości.

 

Radny Tadeusz Barucki wskazywał, że pomimo, iż proponowana podwyżka jest dość znaczna, to jednak w dużej mierze nie do końca zależna od Zakładu Usług Komunalnych, w związku z narzuconym odgórnie opłatami.

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poprosił prezesa ZUK o komentarz w przedmiotowej sprawie.

 

Pan Janusz Cywiński prezes Zakładu Usług Komunalnych wyjaśnił, że spółka otrzymała pozwolenie zintegrowane związane ze składowaniem odpadów. Pozwolenie zintegrowane zmusza ZUK do działania na składowisku odpadów innego niż dotychczas. Jest to składowisko, które podlega wymogom Unii Europejskiej. Na podstawie pozwolenia zintegrowanego spółka otrzymała nową instrukcję, w której zawarte są wymogi odnośnie eksploatacji składowiska odpadów. Ponadto dodał, że bardzo wzrastają koszty badań na składowisku odpadów. Co miesiąc badamy skład gazu, skład odcieków, wód opadowych – to są duże koszty, które ponosi eksploatator składowiska odpadów. Badania muszą być przeprowadzane zgodnie z ustawą „Prawo ochrony środowiska” przez laboratoria akredytowane. ZUK nie może pobierać próbek i zawozić ich do laboratoriów, tylko laboratorium przysyła osobę, która pobiera wszelkie próbki na składowisku. Nam nie będzie wolno składować więcej na składowisku, niż możemy. Mamy podane odpowiednie rzędne i jeżeli je osiągniemy, składowisko zostanie zamknięte. Zatem składowisko wytrzyma jeszcze ok. półtora roku i zostanie zamknięte.

          W dalszej części prezes wyjaśniał, że „Polska podpisała dyrektywę unijną, która mówi o zmniejszeniu składowania odpadów o ponad 2 mln zł.” Ponieważ nie jest to przestrzegane, Polska zostanie ukarana przez Unię Europejską, dlatego wzrastają koszty za szczególne korzystanie ze środowiska, żeby zmusić producentów śmieci do ich segregacji. Odpłatność za szczególne korzystanie ze środowiska w przypadku odpadów segregowanych mieści się w granicach 15,70 zł, a niesegrogowanych – 100 zł.

 

Radny Stefan Zasada zwrócił uwagę, iż w rowach i lasach przybywa śmieci podrzucanych przez nieuczciwych producentów odpadów, którzy chcą w ten sposób uniknąć opłat za wywóz śmieci. Podwyższenie opłat za składowanie odpadów na wysypisku zwiększy ten proceder.

 

Pan Janusz Cywiński wyjaśnił, że opłatę tę o 33% podwyższyła Rada Ministrów i taką też opłatę będziemy musieli odprowadzać, co miesiąc do Urzędu Marszałkowskiego. Na to wpływu nie ma nikt. Unia daje, ale Unia też i wymaga. Zwiększają się wymogi dotyczące ochrony środowiska i bardzo wzrastają ostatnio koszty ochrony środowiska. Spółka ZUK nie może nie podwyższyć tej opłaty, ponieważ jej podwyższenie narzucone jest odgórnie przez Radę Ministrów. Nie podwyższenie opłaty za składowanie odpadów doprowadziłoby do systematycznego ponoszenia przez ZUK strat, a w konsekwencji do kryzysu finansowego spółki.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Czesława Gałecka zaproponowała zamieszczanie przez prezesa ZUK na łamach BIS-u cyklu artykułów, informujących mieszkańców o przyczynach, które decydują o konieczności wprowadzenia wyższych opłat za przyjmowanie odpadów na składowisko.

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński wskazywał, że przedmiotowe artykuły powinny edukować społeczeństwo i skłaniać do segregacji odpadów. Taka, bowiem świadomość mieszkańców skutkowałaby ponoszeniem przez nich mniejszych opłat.

 

Radna Barbara Kozłowska zapytała, czy strata z tytułu użytkowania na kwotę 25.911 zł została wkalkulowana w kwotę podwyżki?

 

Pan Janusz Cywiński odpowiedział, że nie została wkalkulowana.

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński wobec braku pytań wskazywał na zakończenie, że przewidziana kwota podwyżki po dodaniu do niej kwoty podatku, będzie znaczącą.

 

Pan Janusz Sidor kierownik Referatu Spraw Komunalnych i Reagowania Kryzysowego odczytał następnie projekt uchwały.

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania w obecności 15 radnych – 6 głosowało za, przy 7 głosach przeciwnych i 1 wstrzymującym. Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu. Przedmiotowa uchwała nie została przyjęta przez Radę.

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował, iż w związku z tym, że uchwała nie została podjęta przez Radę, a podlega nadzorowi, to możliwe jest uchylenie jej przez wojewodę.

 

Burmistrz Ewa Chojka zwróciła uwagę, że uchwała nie została podjęta, wobec czego wojewoda jej nie otrzyma.

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zgodził się ze spostrzeżeniem pani burmistrz dodając, że w związku z powyższym nadal obowiązuje uchwała podjęta przez Radę w ubiegłym roku. Ponadto zaproponował, aby prezes ZUK na sesji grudniowej przedstawił ponownie projekt uchwały, który zawierałby pełniejsze uzasadnienie.

 

19a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – punkt dodany.

 

Pani Anna Durańska na wstępie wyjaśniła, że przedłożona przez ZUK taryfa z inicjatywy burmistrz została uprzednio zweryfikowana przez osobę specjalizującą się w przedmiotowym zakresie. W wyniku przeprowadzonej analizy zwrócono uwagę na pewne braki formalne, które następnie zostały przez ZUK poprawione i ostatecznie zaakceptowane przez osobę przeprowadzającą przedmiotową analizę. W związku z powyższym uznano, że taryfa została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami. W uzasadnieniu podwyższenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, spółka ZUK podała m.in. zmiany w zakresie wysokości podatku od nieruchomości, ustalone przez Radę Miasta Brzeziny oraz wzrost kosztów świadczenia tych usług.

 

Radny Tadeusz Barucki wskazywał, że jako radny ma prawo zagłosowania przeciw lub wstrzymania się, gdyż nie musi godzić się na przedmiotową podwyżkę taryf.

 

Pani Anna Durańska odczytała następnie projekt przedmiotowej uchwały.

 

Uchwała Nr XXVIII/137/08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – w obecności 15 radnych - została przyjęta przez Radę 9 głosami za, przy 6 głosach wstrzymujących. Uchwała w załączeniu.

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował, że w związku z pojawiającymi się wątpliwościami, co do wcześniejszej uchwały, która nie została podjęta przez Radę, proponuje spotkanie u pani burmistrz z radcą prawnym i panią sekretarz celem konsultacji.

          Następnie przewodniczący Rady ogłosił 15-minutową przerwę.

 

Po przerwie przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński wznowił obrady XXVIII sesji. Poinformował, że w wyniku przeprowadzonych konsultacji ustalono, iż przygotowany zostanie projekt uchwały dotyczący odmowy ustalenia stawki opłat za przyjmowanie odpadów do składowania na składowisko odpadów w Brzezinach.

 

20.      Zapytania i wolne wnioski

 

Radny Przemysław Maślanko złożył na ręce obecnej na sali Aliny Kotyni – p.o. kierownika MOPS-u życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego i poprosił o przekazanie tych życzeń wszystkim pracownikom tej placówki. Życzenia złożył również radnej Małgorzacie Pyce, pracującej na stanowisku kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński dodał, że na łamach ostatniego BIS-u  ukazały się życzenia dla pracowników socjalnych od pani burmistrz oraz przewodniczącego Rady Miasta.

 

Radna Małgorzata Pyka wyraziła podziękowanie w imieniu wszystkich pracowników pomocy społecznej i przypomniała, że 21 listopada jest jednocześnie światowym dniem życzliwości i pozdrowień.

 

Radny Przemysław Maślanko wnioskował w imieniu Komisji Spraw Społecznych i Sportu o umieszczenie w prowizorium budżetowym na rok 2009 zadania budowy boiska „Orlik”, którego realizacja dofinansowana byłaby z budżetu państwa. Według radnego boisko mogłoby zostać wybudowane ze środków pochodzących z kredytu, który zamierzano zaciągnąć na adaptację kuchni w Szkole Podstawowej nr 1, a następnie odstąpiono od realizacji tego zadania.

 

Burmistrz Ewa Chojka w związku z powyższym wnioskiem, zwróciła się do radnych z prośbą o znalezienie środków na tę inwestycję, ponieważ wskutek rezygnacji z adaptacji kuchni w SP nr 1 przedmiotowe środki zostały przeznaczone na zmniejszenie planowanego kredytu.

 

Radna Bogusława Frydrych zapytała, jakie są wnioski z kontroli właścicieli posesji w zakresie posiadania umów na wywóz nieczystości stałych i płynnych.

 

Burmistrz Ewa Chojka odpowiedziała, że w Polsce tak ustawiono politykę śmieciową, że zwiększa się opłaty za śmieci, co automatem skutkuje tym, że ludzie nie wykazują wszystkich swoich śmieci, nie płacą za nie, tylko podrzucają do lasu lub na inne posesje. Zdaniem burmistrz, proceder ten dalej będzie trwał, dopóki ustawodawca nie sceduje na gminy organizacji gospodarki odpadami.

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński zaproponował, aby w przypadku kierowania tych spraw do Sądu Grodzkiego wnioskować o orzekaniu kary dodatkowej polegającej na publikowaniu w BIS informacji o sprawcach tych wykroczeń.

 

Burmistrz Ewa Chojka zapewniła, że informacja na temat wniosków z kontroli posesji, zostanie przygotowana i podana do publicznej wiadomości.

 

Radny Tadeusz Barucki zapytał o stan ekonomiczny TBS-u i skutki finansowe zatrudnienia prezesa. Radnego interesowało, czy wynikiem tego nie będą np. podwyżki opłat za czynsz. Poprosił o przedstawienie planu rzeczowo-finansowego spółki na 2009 rok.

 

Burmistrz Ewa Chojka odpowiedziała, że TBS jest spółką prawa handlowego i od planowania, organizowania pracy oraz przygotowywania planów rzeczowo-finansowych jest Zarząd spółki. Natomiast od rozliczania prezesa z jego działalności – Rada Nadzorcza. Burmistrz jako przedstawiciel właściciela spółki nie ingeruje w to, ile osób i na jakich stanowiskach zatrudnia prezes. Natomiast poprzedni Zarząd TBS-u planów rzeczowo finansowych nie przedstawiał.

 

Pan Maciej Jabłoński prezes spółki TBS odpowiedział, że plany finansowe spółki dotychczas nie były robione. Zapewnił, że w przyszłym roku zostanie taki plan sporządzony. Odnośnie kalkulacji wzrostu cen za czynsz – poinformował, że będzie to wzrost z 2,17 zł do ok. 3,50 zł. Plan budżetu na 2009 r. przewiduje bowiem podwyżki ogólnokrajowe.

 

Radny Tadeusz Pabin wskazywał, iż na byłym dworcu PKS nie zamieszczono informacji o nie kursowaniu autobusów w soboty i w niedziele. Radny ponadto wyraził pogląd, że powinno być więcej znaków informacyjnych, które wskazywałyby drogę do pływalni. Ponadto wystąpił po raz kolejny z prośbą do prezesa TBS-u o zburzenie pustostanu przy ul. Moniuszki.

 

Wiceprzewodnicząca Czesława Gałecka zapytała prezesa TBS-u, kiedy ruszy planowana budowa drugiego bloku przy ul. Bohaterów Warszawy? Zapytała również, jak widzi rozwiązanie spornych kwestii w związku z odpłatnością za wodę w zasobach TBS-u?

 

Pan Maciej Jabłoński prezes TBS-u odpowiedział, że w związku z kontrolą przeprowadzoną przez Bank Gospodarstwa Krajowego, która wypadła pomyślnie, niezbędne jest dostarczenie odpowiednich dokumentów, na podstawie których rozpatrywana jest sprawa udzielenia kredytu spółce. Co do sposobów naliczania opłat za wodę, prezes odpowiedział, że chce wymienić wszystkie wodomierze na antymagnetyczne. Na razie w jednym z budynków i zapoznać się z rezultatami tego posunięcia.

 

Na pytanie przewodniczącego Rady czy jest zagrożone oddanie do użytkowania bloku „w budowie”  prezes zapewnił, iż zagrożenia wybudowania tego bloku nie ma. Przesunie się ono jedynie w czasie.

 

Radny Roman Sasin zaapelował o szersze informowanie radnych o wszelkich poczynaniach w mieście.

 

Następnie przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński udzielił głosu obecnemu na sali mieszkańcowi panu Czesławowi Szadkowskiemu.

 

Pan Czesław Szadkowski wyraził opinię, iż obserwując przebieg sesji uważa, że nie wszyscy radni aktywnie uczestniczą w obradach oraz angażują się w sprawy miasta i mieszkańców, zgodnie z ich oczekiwaniami. Apelował w imieniu mieszkańców o zajęcie się sprawami koniecznymi z ich punktu widzenia np. remontami dróg, które ze względu na zły stan techniczny stwarzają niebezpieczeństwo dla mieszkańców i uczestników ruchu korzystających z tych dróg, a nie budową kolejnego boiska, o które apelują niektórzy radni.

 

Na zakończenie punktu przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował o piśmie z Regionalnej Izby Obrachunkowej, w którym pozytywnie oceniono wykonanie budżetu miasta za I półrocze 2008 roku. Przy tej okazji podziękował za pozytywna ocenę pracy pani burmistrz i pani skarbnik miasta. Następnie informował o zwiększonej o 1.000 zł kwocie wydatków przeznaczonych na Radę Miasta, z której to kwoty możliwe będzie odbycie szkoleń przez radnych. Przewodniczący został także poinformowany o udzielonej odpowiedzi dzierżawcom, którzy zgłosili zastrzeżenia, co do prawidłowości przeprowadzonego przetargu. Następnie wskazywał na ranking miast, który ukazał się w październiku na łamach prasy. Brzeziny odnotowały poprawę zajmując w nim 11 na 18 miejsc i przestały być „czerwoną latarnią” tego rankingu. Na zakończenie przewodniczący podziękował mieszkańcom za udział w uroczystościach państwowych. Zdaniem przewodniczącego udział ten był liczniejszy, niż w roku ubiegłym.

 

W tym punkcie przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński poinformował, że otrzymał właśnie projekt uchwały w sprawie stawek opłat za przyjmowanie odpadów do składowania na składowisko odpadów w Brzezinach, w którego treści dokonano zapisu o odmowie przyjęcia przedmiotowych stawek. W związku z powyższym zaproponował, aby niniejszy projekt uchwały wprowadzony został do porządku obrad jako punkt 20a.

 

Wniosek przewodniczącego Rady został przyjęty 12 głosami za, przy 3 głosach przeciwnych.

 

Porządek obrad z proponowanymi zmianami został przyjęty przez Radę.

 

 

 

 

 

 

 

20a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stawek opłat za

                przyjmowanie odpadów do składowania na składowisko   

                odpadów w Brzezinach - punkt dodany.

 

Radny Tadeusz Barucki zapytał, dlaczego musi po raz drugi głosować w tej samej sprawie?

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński wyjaśnił radnemu, że przeprowadzone wcześniej głosowanie nie zaskutkowało podjęciem aktu prawnego. W związku z tym Rada powinna podjąć akt prawny, w którym wyrazi ponownie swoją wolę odmawiając przyjęcia proponowanych stawek i który to akt podlegał będzie ocenie organu nadzoru.

          Następnie przewodniczący odczytał treść przygotowanego w tej sprawie projektu uchwały i zarządził głosowanie.

 

W wyniku głosowania w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – w obecności 15 radnych – 6 głosowało za, przy 8 głosach przeciwnych. Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu.

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński wskazywał, że wynik głosowania powinien być tożsamy z wynikiem głosowania przeprowadzonego w punkcie 19 porządku obrad, o ile radni w dalszym ciągu nie chcą przyjąć proponowanych stawek – a nie jest.

 

Radna Barbara Kozłowska wskazywała, iż przy podejmowaniu uchwały w punkcie 19 nikt nie wziął pod uwagę faktu, że uchwała ta nie zostanie podjęta. Wyraziła pogląd, że gdyby w tej sprawie zostały wcześniej przygotowane dwie wersje projektu uchwały, to teraz nie miałaby miejsca tego typu sytuacja tj. nie tożsamy z wcześniejszym wynik głosowania.

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński w związku z powyższym zaproponował, ponowne głosowanie, wskazując, że radni powinni oddać głosy konsekwentnie do głosów oddanych przy omawianiu punktu 19.

 

Uchwała Nr XXVIII/138/08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie  stawek opłat za przyjmowanie odpadów do składowania na składowisko odpadów w Brzezinach – w obecności 15 radnych - została przyjęta przez Radę 7 głosami za, przy 6 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym. Uchwała w załączeniu.

 

 

 

 

 

21.     Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Zbigniew Bączyński wobec wyczerpania porządku zamknął obrady XXVIII sesji Rady Miasta Brzeziny o godz. 14.05.

 

 

 

  Protokół sporządziła: Wioletta Zubowicz

 

 

 

 

 

 

     PRZEWODNICZĄCY RADY

 

                                                              Zbigniew Bączyński

Metadane

Data publikacji : 18.12.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony

do góry