Urząd Miasta Brzeziny

https://www.bip.brzeziny.pl/brz/rada-miasta/uchwaly-rady-miasta/rejestr-uchwal/2563,Rejestr-uchwal-2011-rok.html
23.07.2024, 19:12

Rejestr uchwał 2011 rok

2011 rok

 

1

   IV

27.01.2011

W spr. uchwalenia WPF na l. 2011 – 2044

 

 

 2

 

 

W spr. uchwalenia budżetu GMB na 2011 r.

 

 

 3

 

 

W spr. uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r.

 

 

 4

 

 

W spr uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r.

 

 

 5

 

 

W spr. zaopin. koncepcji obwodnicy DK 72

 

 

 6

 

 

W spr. wyrażenia zgody na realizację projektu „Aktywność –mój atut” przez MOPS.

 

 

 7

 

 

W spr. wyznaczenia drugiego przedstawiciela do Związku Międzygminnego „Bzura”

 

 

 8

 

 

W spr. stawek opłat za przyjmowanie odpadów do składowania na składowisku odpadów w Brzezinach.

 

 

 9

 

 

W spr. sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 2564/29

 

 

10

 

 

W spr. zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat części działki nr 1322

 

 

11

 

 

W spr. zawarcia kolejnej umowy najmu na okres do 3 lat gruntów na których usytuowane są kioski handlowe

 

 

12

 

 

W spr. uznania skargi p. Sławomira Sztylera na Przewodniczącego RM i Komisję Rewizyjną za bezzasadną

 

 

13

 

 

Zmieniająca uchwałę w spr. powołania doraźnej Komisji ds zmian w Statucie GMB

 

 

14

    V

28.02.2011

W spr. zmiany WPF GMB na l. 2011 – 2044

 

 

15

 

 

W spr. zmian budżetowych na 2011 r.

 

 

16

 

 

W spr. utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Szpitalu i DPS

 

 

17

 

 

W spr. przyjęcia powierzonych przez Radę Powiatu zadań powiatowej biblioteki publicznej

 

 

18

 

 

W spr. zmiany uchwały Nr III/27/10 z 30.12.10 w spr. określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w GMB

 

 

19

 

 

W spr. uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia na 2011 r.

 

 

20

 

 

W spr. oddania w najem lokali biurowych na rzecz Powiatu Brzezińskiego

 

 

21

 

 

W spr. zawarcia kolejnej umowy na okres do 3 lat z najemcą działki (garaż)

 

 

22

 

 

W spr. oddania w najem lokalu biurowego na rzecz Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej

 

 

23

 

 

W spr. sprzedaży w drodze przetargu nieogr. działek nr 3757/2 i 3777/2 w obrębie 8

 

 

24

   VI

31.03.2011

W spr. uchylenia uchwały Nr LIX/106/2010 z 10.11.2010 r. w spr. zaopiniowania koncepcji przebiegu obwodnicy DK 72

 

 

25

    VI

31.03.2011

W spr. wprowadzenia zmian w Statucie GMB

 

 

26

 

 

W spr zmiany WPF na l. 2011 – 2044

 

 

27

 

 

W spr. zmian budżetowych na 2011 r.

 

 

28

 

 

W spr. wniesienia wkładu pieniężnego do TBS

 

 

29

 

 

W spr. zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r.

 

 

30

 

 

W spr. udzielenia dotacji na sfinansowanie remontu  zabytku

 

 

31

 

 

W spr udzielenia dotacji na sfinansowanie remontu zabytku

 

 

32

 

 

W spr. oddania w najem lokalu biurowego na rzecz Banku Spółdzielczego w Andrespolu

 

 

33

 

 

W spr. oddania w najem lokali biurowych na rzecz Powiatu Brzezińskiego

 

 

34

 

 

W spr. oddania w najem lokali biurowych na rzecz Powiatowego Inspektora Budowlanego w Brzezinach

 

35

 

 

W spr. zawarcia kolejnej umowy najmu na okres do 3 lat części działki nr 2564/13

 

 

 

36

 

 

 

W spr. sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej

 

 

37

   VII

28 04.2011

W spr. zmiany WPF na l. 2011 – 2044

 

 

38

 

 

W spr. zmian budżetowych na 2011 r.

 

 

39

 

 

W spr. przekazania Komendzie Powiatowej Policji w Brzezinach środków finansowych na sfinansowanie służb ponadnormatywnych

 

 

40

 

 

W spr. przyjęcia projektu uchwały w sprawie utworzenia Straży Miejskiej

 

 

41

 

 

W spr. reorganizacji jednostki budżetowej pod nazwą Miejska Kryta Pływalnia w Brzezinach

 

 

42

 

 

W sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach

 

 

43

 

 

W spr. zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach

 

 

44

 

 

W spr. uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej RMB

 

 

45

 

 

W spr. wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

 

 

46

 

 

W spr. zmian w składzie Komisji Rozwoju Gospodarczego

 

 

47

 

 

W spr. zmian w składzie Komisji Edukacji i Kultury

 

 

48

 

 

W spr. zmian w składzie Komisji Finansowo – Budżetowej

 

 

49

 

 

W spr wyznaczenia delegata GMB na Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Bzura

 

 

50

  VIII

18.05.2011

W spr. wyrażenia zgody na obciążenie zabudowanej nieruchomości w Brzezinach przy ul. Piłsudskiego 49 (Muzeum Region.)

 

 

51

    IX

25.05.2011

W spr. uchylenia uchwały Nr VII/37/2011 z 28.04.2011 r.

 

 

52

 

 

W spr. zmiany WPF na l. 2011 – 2044

 

 

53

 

 

W spr. zmiany WPI na l. 2007 – 2013

 

 

54

 

 

W spr. zmian budżetowych na 2011 r.

 

 

55

 

 

W spr. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzezińskiemu w 2011 r.

 

 

56

 

 

W spr. zmiany Planu Rozwoju Lokalnego dla GMB na l. 2007 – 2015

 

 

57

 

 

W spr zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Brzeziny na l. 2007 – 13

 

 

58

 

 

W spr. wydania opinii dot. Regulaminu Organizacyjnego Miejskiej Biblioteki Publ.

 

 

59

 

 

W spr. uchylenia uchwały Nr VII/49/2011

 

 

60

      X

30.06.2011

W spr. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu GMB za 2010 r.

 

 

61

 

 

W spr. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Brzeziny za 2010 r.

 

 

62

 

 

W spr. planu pracy Rady Miasta na II półrocze 2011 r.

 

 

63

 

 

W spr. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2011 r.

 

 

64

 

 

W spr. zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansowo – Budżetowej na II pólr. 2011 r.

 

 

65

 

 

W spr. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego na II pólr. 2011 r.

 

 

66

 

 

W spr. zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na II półr. 2011 r.

 

 

67

 

 

W spr. zatwierdzenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu na II pólr. 2011 r.

 

 

68

      X

30.06.2011

W spr. zmiany WPF na 2011 r.

 

 

69

 

 

W spr. zmian budżetowych GMB na 2011 r.

 

 

70

 

 

W spr. utworzenia Straży Miejskiej w Gminie Miasto Brzeziny

 

 

71

 

 

W spr. opłaty za dodatkową usługę świadczoną w przedszkolach prowadzonych przez GMB.

 

 

72

 

 

W spr. zawarcia kolejnych umów z  dotychczasowymi dzierżawcami

 

 

73

 

 

W spr. uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski.

 

 

74

    XI

31.08.2011

W spr. zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2011 – 2013 będących w posiadaniu ZUK sp. z o.o. w Brzezinach.

 

 

75

 

 

W spr. zmian budżetu i w budżecie GMB na 2011 r.

 

 

76

 

 

W spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2044.

 

 

77

 

 

W spr. zmiany WPI dla GMB na 2007 – 2013.

 

 

78

 

 

W spr. przekazania Komendzie Powiatowej Policji środków finansowych na sfinansowanie służb ponadnormatywnych.

 

 

79

 

 

W spr. utworzenia odrębnych obwodów glosowania w Szpitalu i DPS w Brzezinach.

 

 

80

 

 

W spr. powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników.

 

 

81

 

 

W spr. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczególnych warunków jego funkcjonowania.

 

 

82

 

 

W spr. zawarcia kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami.

 

 

83

 

 

W spr. oddania w dzierżawę na okres do 10 lat części działki nr 1322, położonej przy ul. Łąkowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

 

 

84

 

 

W spr. uznania Rady za niewłaściwą do załatwienia skargi.

 

 

85

 

 

W spr. pozostawienia skargi bez rozpoznania.

 

 

86

 

 

W spr. bonifikaty Racławicka 2.

 

 

87

    XI

31.08.2011

W spr. bonifikaty Moniuszki 48.

 

 

88

    XII

29.09.2011

W spr. zmiany uchwały Nr XI/75/2011 RMB z 31 sierpnia 2011 r.

 

 

89

 

 

W spr. zmian budżetu GMB na 2011 r.

 

 

90

 

 

W spr. zmiany WPF na lata 2011 – 2044

 

 

91

 

 

W spr. zmiany WPI na lata 2007 – 2013

 

 

92

 

 

W spr. zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu GMB w 2011 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

 

 

93

 

 

W spr. wystąpienia GMB ze Związku Międzygminnego „Bzura” w Łowiczu

 

 

94

 

 

W spr. zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011

 

 

95

 

 

W spr. przystąpienia do porozumienia międzygminnego dotyczącego międzygminnej lokalnej komunikacji zbiorowej

 

 

96

 

 

W spr. oddania w najem na okres do 10 lat lokalu użytkowego – pomieszczenia gospodarczego położonego przy ul. św. Anny, na rzecz dotychczasowego najemcy

 

 

97

 

 

W spr. oddania w najem na okres do 10 lat części działki nr 2779, położonej przy ul. Przechodniej

 

 

98

 

 

W spr. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki nr 2770/5, położonej przy ul. Przechodniej

 

 

99

 

 

W spr. wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działek gruntu nr 2230/14 i 2230/18, położonych w Brzezinach przy ul. Waryńskiego, na rzecz ich użytkownika wieczystego

 

 

100

 

 

W spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na wynajem powierzchni użytkowych

 

 

101

 

 

W spr. ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m. kw. pasa drogowego na terenie Miasta Brzeziny

 

 

102

   XII

29.09.2011

W spr. pozostawienia skargi bez rozpoznania

 

 

103

   XIII

27.X.2011

W spr. wyboru ławników sądowych na kadencję 2012 – 2015

 

 

104

  XIII

27.X.2011

W spr. zmiany WPF GMB na lata 2011-2044

 

 

105

 

 

W spr. zmian budżetu GMB na 2011 r

 

 

106

 

 

W spr. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzezińskiemu w 2011 r.

 

 

107

 

 

W spr. wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie 8 miasta Brzeziny, oznaczonej jako działka nr 3815

 

 

108

 

 

W spr. wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie 8 miasta Brzeziny, oznaczonej jako działka nr 3827

 

 

109

 

 

W spr. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3074/1, położonej w Brzezinach przy ul. Waryńskiego

 

 

110

 

 

W spr. zawarcia kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą

 

 

111

 

 

W spr. odmowy uchylenia uchwały Nr XI/84/2011 RMB z dnia 31 sierpnia 2011 r.

 

 

112

 

 

W spr. przedłużenia terminu załatwienia skargi

 

 

113

 

 

W spr. nadania nazwy ulicy (Źródłowa)

 

 

114

 

 

W spr. uchylenia Uchwały nr XII/96/2011 RMB z dnia 29 września 2011 r. w spr oddania w najem na okres do 10 lat lokalu użytkowego przy ul. św. Anny na rzecz dotychczasowego najemcy.

 

 

115

   XIV

29.XI.2011

W spr. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012.

 

 

116

 

 

W spr. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 

 

117

 

 

W spr.określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

 

 

118

 

 

W spr. zmian budżetu i zmian w budżecie GMB na 2011 r.

 

 

119

 

 

W spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej GMB na lata 2011 – 2044.

 

 

120

 

 

W spr. przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Brzeziny na lata 2011 -2015.

 

 

121

 

 

W spr. przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

 

 

122

 

 

W spr. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

 

 

123

 

 

W spr. stawek opłat za przyjmowanie odpadów do składowania na składowisko odpadów w brzezinach.

 

 

124

 

 

W spr. rozpatrzenia skargi Pani Anny Durańskiej na działalność Przewodniczącego Rady Miasta Brzeziny.

 

 

125

 

 

W spr. bonifikaty nieruchomość Racławicka 26.

 

 

126

 

 

W spr. bonifikaty nieruchomość Racławicka 4.

 

 

127

 

 

W spr. bonifikaty lokale Reformacka 16.

 

 

128

 

 

W spr. bonifikaty nieruchomość Różana 10.

 

 

129

 

 

W spr. bonifikaty nieruchomość Południowa.

 

 

130

 

 

W spr. bonifikaty nieruchomość Kosmonautów 1.

 

 

131

 

 

W spr. wyrażenia zgody na nabycie niezabudowanej nieruchomości w obrębie 7 m. Brzeziny oznaczonej jako działka 2069/1.

 

 

132

 

 

W spr. zawarcia kolejnej umowy najmu na okres do 2 lat działek 2510/3, 2510/4, 2511/2, 2511/3, 2512.

 

 

133

 

 

W spr. zawarcia kolejnej umowy najmu na okres do 3 lat z najemcą działki 2792/2.

 

 

134

 

 

W spr. zawarcia kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą (MOPS).

 

 

135

 

 

W spr. oddania w najem lokali biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach.

 

 

136

 

 

W spr. oddania w najem lokalu na biuro poselskie.

 

 

137

 

 

W spr. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny niezabudowanych działek przy ul. Ogrodowej.

 

 

138

 

 

W spr. oddania w najem na 10 lat działki nr 2656.

 

 

139

    XIV

29.XI.2011

W spr. wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.1)

 

 

140

    XV

29.12.2011

W spr. uchwalenia budżetu GMB na 2012 r.

 

 

141

 

 

W spr. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej GMB na lata 2012 – 2028

 

 

142

 

 

W spr. zmian budżetu i zmian w budżecie na 2011 r.

 

 

143

 

 

W spr. zmiany WPF na lata 2011 – 2044

 

 

144

 

 

W spr. opłat targowych

 

 

145

 

 

W spr. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność GMB.

 

 

146

 

 

W spr. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału w zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2644, położonej w Brzezinach przy ul. 1 Maja

 

 

147

 

 

W spr. oddania w najem lokalu w obiekcie krytej pływalni Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach.

 

 

148

 

 

W spr. zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011.

 

 

149

 

 

W spr. uchwalenia planu pracy Rady Miasta Brzeziny na I półr. 2012 r.

 

 

150

 

 

W spr,. uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półr. 2012 r.

 

 

151

 

 

W spr. uchwalenia planu pracy Komisji Finansowo – Budżetowej na I półr. 2012 r.

 

 

152

 

 

W spr. uchwalenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego na I półr. 2012 r.

 

 

153

 

 

W spr. uchwalenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na I półr. 2012 r.

 

 

154

   XV

29.XII.2011

W spr. uchwalenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu na I półrocze 2012 r.

 

 

Metadane

Data publikacji : 22.02.2012
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Brzeziny
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Waldemar Guzicki
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Guzicki

Opcje strony